Risikovurdering af lande

Risikovurdering og risikoklassifikation af lande.

Ved gennemførelse af virksomhedens kundekendskabsprocedurer skal der foretages en vurdering af risikoen i det enkelte kundeforhold. Virksomheder skal derfor afdække relevante risikofaktorer i kundeforholdet med henblik på at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.

 

Risikovurderingen indeholder to elementer - identifikation af risikofaktorer og vurdering af risikofaktorer. For at kunne foretage vurderingen skal virksomheder eller personer identificere de risikofaktorer, der er relevant i det pågældende kundeforhold. Der er i hvidvasklovens bilag 2 og 3 oplistet en række risikofaktorer, der kan medføre henholdsvis begrænset og øget risiko. Dette er ikke udtømmende lister.

 

De oplistede faktorer og dokumentation i bilag 2 og 3 angiver situationer, hvor der kan anses potentielt at være en hhv. begrænset eller øget risiko. Faktorerne skal derfor indgå som et element i risikovurderingen, og et kundeforhold kan blive betragtet som hhv. begrænset eller høj risiko, hvis en af de pågældende faktorer finder anvendelse, mens andre faktorer kan medføre, at kundeforholdet ikke er hhv. begrænset eller øget risiko. Det er den samlede vurdering af alle risikofaktorer, der fastlægger risikoen i det enkelte kundeforhold.

 

Nedenfor er oplistet geografiske risikofaktorer, der potentielt indebærer hhv. en begrænset eller en øget risiko for, at virksomheder kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme i kundeforholdet:

Geografiske risikofaktorer, der potentielt indebærer en begrænset risiko (Bilag 2):

Geografiske risikofaktorer, der potentielt indebærer en øget risiko (Bilag 3):

a) EU- eller EØS-lande.

b) Tredjelande, som har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

c) Tredjelande, som troværdige kilder har identificeret som lande med et begrænset omfang af korruption eller anden kriminel aktivitet.

d) Tredjelande, som på grundlag af troværdige kilder såsom gensidige evalueringer, rapporter om detaljeret vurdering eller offentliggjorte opfølgningsrapporter har krav om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der er i overensstemmelse med FATF-anbefalinger af 2012, og som gennemfører disse krav på en effektiv måde.

a) Lande, som troværdige kilder, f.eks. gensidige evalueringer, rapporter om detaljeret vurdering eller offentliggjorte opfølgningsrapporter, har identificeret som lande, der ikke har effektive ordninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, jf. dog § 17, stk. 2.

b) Lande, som troværdige kilder har identificeret som lande med et betydeligt omfang af korruption eller anden kriminel aktivitet.

c) Lande, som er genstand for sanktioner, embargoer eller lignende foranstaltninger truffet af f.eks. EU eller FN.

d) Lande, som finansierer eller støtter terrorvirksomhed, eller som huser kendte terrororganisationer.

 

Nedenfor er oplistet eksempler på kilder, som kan anvendes ved foretagelse af vurderingen:

FATF and the FATF-Style Regional Bodies (FSRBs)

- http://www.fatf-gafi.org/countries/

- Mutual Evaluation Reports/Country Evaluation/Reports  

- Publications on High-risk and non-cooperative jurisdictions; Methods and Trends and Corruption etc.

 

OECD

- OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

- Country Reports on enforcement of the Anti-Bribery Convention

- Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes

 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

- The UN Convention against Corruption (UNCAC)

- Reports, news and publications made by UNODC or in relation on UNCAC

 

Transparency International

 

The Global Economy.com

- Political Stability

Nationale medier herunder eventuelle retslige tiltag (criminal judiciary) mod lande

 

EU-lande:

EU omfatter 27 lande.

EØS-lande:

Norge, Island og Liechtenstein

 

Tredjelande:

Lande der hverken er EU- eller EØS-lande. Virksomheder skal være opmærksomme på, at der godt kan være en forhøjet risiko ved et specifikt tredjeland, uanset at landet ikke fremgår af nedenstående lister over lande med forhøjet risiko, i et specifikt kundeforhold – se også tabel ovenfor samt eksempler på kilder, som kan anvendes ved foretagelse af vurderingen.

 

EU's delegerede forordning om tredjelande med forhøjet risiko

EU's liste over lande med forhøjet risiko

• EU's delegerede forordning indeholdende tredjelande med forhøjet risiko er en liste over lande, der vurderes at have strategiske mangler i forhold til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. EU-kommissionen kan foreslå ændringer til listen herunder tilføje eller fjerne lande fra listen. Kommissionens delegerede forordning kan findes her (konsolideret version). 

 

FATF´s sorte liste – højrisiko jurisdiktioner for hvem FATF opfordrer til handling

Se FATF’s seneste erklæring af 4. marts 2022

• Den sorte liste omfatter lande, der efter FATF´s opfattelse har betydelige strategiske mangler i bekæmpelsen af hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben og hvor det enkelte land ikke er i dialog med FATF om en handlingsplan. FATF anmoder sine medlemmer og opfordrer alle andre jurisdiktioner om at anvende skærpede kundekendskabsprocedurer og i de mest alvorlige tilfælde, at anvende modforanstaltninger for at beskytte det internationale finansielle system mod den løbende og omfattende risiko for hvidvask af penge, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben, der udspringer fra de jurisdiktioner, der er på den sorte liste.

 

FATF´s grå liste – jurisdiktioner under øget overvågning 

Se FATF’s seneste erklæring af 4. marts 2022

Den grå liste omfatter lande, hvor der efter FATF’s opfattelse er forhøjet risiko for hvidvask, finansiering af terrorisme og finansiering af spredning af masseødelæggelsesvåben, men hvor det enkelte land er i dialog med FATF om en handlingsplan (øget overvågning). Når FATF placerer et land under øget overvågning, betyder det at landet har forpligtet sig til hurtigt at løse de identificerede strategiske mangler inden for aftalte tidsrammer. Som det fremgår af FATF-erklæringen, skal de enkelte landes forhold vurderes forskelligt og uafhængigt af hinanden. FATF opfordrer sine medlemmer til at tage informationen på den grå liste i betragtning.