Offentliggørelse af dom eller bødevedtagelse

Når en virksomhed i henhold til § 34 c, stk. 3, i hvidvaskloven skal offentliggøre en dom eller bøde, skal offentliggørelse ske på virksomhedens hjemmeside på et sted, hvor det naturligt hører hjemme, hurtigst muligt, og senest 10 hverdage efter at der er faldet dom eller vedtaget bøde, eller senest på tidspunktet for offentliggørelse påkrævet efter lov om værdipapirhandel m.v.

Virksomheden skal på hjemmesidens forside indsætte et link, som giver direkte adgang til dommen, bødevedtagelsen eller et fyldestgørende resumé. Linket skal være synligt på forsiden, og det skal tydeligt fremgå af linket samt en eventuel tekst, at der er tale om en dom eller bødevedtagelse. Med virksomhedens hjemmeside menes den hjemmeside, som virksomheden normalt anvender til kommunikation med kunder m.v.

Hvis virksomheden kommenterer dommen eller bødevedtagelsen, skal dette ske i forlængelse af gengivelsen, og kommentarerne skal være klart adskilt herfra.

Når virksomheden har offentliggjort dommen eller bødevedtagelsen, skal virksomheden straks give Finanstilsynet meddelelse herom, herunder fremsende kopi af dommen eller bødevedtagelsen. Finanstilsynet skal herefter offentliggøre dommen, bødevedtagelsen eller et resumé heraf på tilsynets hjemmeside.

Fjernelse af informationerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser, dog tidligst når linket og informationerne har ligget på hjemmesiden i 3 måneder og tidligst efter førstkommende generalforsamling eller repræsentantskabsmøde.

  • Læs mere om reglerne her