Sikkerhedsstillelse OTC-derivat

Her finder du yderligere information om forpligtelsen til at udveksle sikkerhedsstillelse for ikke-clearede OTC-derivatklasser, samt information om mulighed for fritagelse fra forpligtelsen.

Finansielle modparter og ikke-finansielle modparter, som overskrider clearingstærsklen, er forpligtigede til at have risikostyringsprocedurer, der kræver rettidig, præcis og passende adskilt udveksling af sikkerhedsstillelse med hensyn til OTC-derivataftaler, jævnfør artikel 11(3) af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 648/2012 (EMIR).

 

Udvekslingen af sikkerhedsstillelse består af to typer margin som specificeret i kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251 (Margin RTS).

 

Kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse gælder kun for nye ikke-clearede OTC-derivataftaler, som indgås på eller efter ikrafttrædelsesdatoen for marginkravet, som specificeret i Margin RTS’en.

Der findes enkelte betingede undtagelser og udskydelser for kravet om udveksling af sikkerhedsstillelse i relation til nedenstående kontrakter:

 

  • Visse optioner, se artikel 38(1) i Margin RTS.

  • Visse FX-kontrakter, se artikel 27 og 37(2) i Margin RTS.

  • Derivater associeret med hedging af dækkede obligationer, se artikel 30 i Margin RTS.

  • Koncerninterne kontrakter, se artikel 11(5-10) i EMIR.

  • Kontrakter indgået med NFC under clearingstærsklen, se artikel 11 i kommissionens delegerede forordning (EU) 149/2013.

  • Koncerninterne kontrakter til tredjelande som omhandlet i artikel 36(3) og 37(3) i Margin RTS.

 

Marginkravets ikrafttrædelsesdato afhænger af den notionelle værdi af udestående OTC-derivatkontrakter mellem to modparter, jævnfør artikel 36 og 37 af Margin RTS’en.

 

Mulighed for koncernintern fritagelse for margin udveksling

 

Der findes følgende kategorier af undtagelser fra udveksling af margin - bemærk, at disse er betinget af yderligere kriterier, som ikke nævnes her:

 

Artikel

Type af undtagelse:

Ansøgning/meddelelse

EMIR artikel 11(5)

Begge modparter er etableret i Danmark.

Hverken ansøgning eller underretning til FT er nødvendig. For transaktioner tilhørende denne kategori finder kravet i 11(3) ikke anvendelse.

EMIR artikel 11(6)

En modpart i Danmark og en modpart i et andet medlemsland.

Transaktionstype som omhandlet i artikel 3(2) a-c.

Dansk modpart ansøger hos Finanstilsynet, og udenlandsk modpart søger hos sin NCA.

Undtagelse gyldig, hvis FT og NCA for den udenlandske modpart giver tilladelse.

EMIR artikel 11(7)

En modpart i Danmark og en modpart i et andet medlemsland.

Begge modparter er NFC’er.

Transaktionstype som omhandlet i artikel 3(1).

Dansk modpart underretter Finanstilsynet om brug af undtagelse.

Undtagelsen er gyldig fra underretningstidspunktet. Undtagelsen bortfalder, hvis FT ikke mener, at relevante krav er opfyldt.

EMIR artikel 11(8)

En modpart i Danmark og en modpart fra et tredjeland.

Transaktionstype som omhandlet i artikel 3(2) a-d.

Ansøgning til FT.

Undtagelse gyldig, hvis FT giver tilladelse.

EMIR artikel 11(9)

En NFC i Danmark og en modpart fra et tredjeland.

Transaktionstype som omhandlet i artikel 3(1).

Underretning til FT.

Undtagelsen er gyldig fra underretningstidspunktet. Undtagelsen bortfalder, hvis FT ikke mener, at relevante krav er opfyldt.

EMIR artikel 11(10)

En FC i Danmark og en NFC i en anden medlemsstat.

Transaktionstype som omhandlet i artikel 3(1).

Ansøgning til FT.

Undtagelse gyldig, hvis FT giver tilladelse, og NCA for den udenlandske NFC ikke er uenig heri.

RTS 2016/2251 artikel 36(3) og 37(3)”

En modpart i Danmark og en modpart i et ikke-ækvivalensvurderet tredjeland

Ansøgning til FT. Undtagelse er gyldig hvis FT ikke modsætter sig eller godkender denne for hhv. ikke-finansielle og finansielle modparter.

 

Finanstilsynet vil give en skriftlig tilbagemelding på ansøgningen (underretningen) til den ansøgende (underrettende) modpart.

 

Ved ansøgning og underretning om brug af undtagelse, jævnfør artikel 11(6-10) i EMIR og artikel 36(3) og 37(3) af RTS 2016/2251 , skal følgende skema benyttes.

Se også vejledningen for udfyldelse af ansøgnings-/underretningsskemaet.