Clearingsforpligtelsen

Her finder du yderligere information om forpligtelsen til at cleare visse OTC-derivatklasser via centrale modparter, samt information om mulighed for fritagelse fra forpligtelsen.

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse
33 55 82 82
seko4@ftnet.dk

Finansielle modparter og ikke-finansielle modparter over clearinggrænsen er forpligtede til at cleare visse OTC-derivatklasser via en godkendt central modpart.

 

De første OTC-derivater, der er underlagt en clearingforpligtelse, er rentederivater denomineret i EUR, USD, GBP og YEN, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til EMIR for så vidt angår clearingforpligtelsen.

 

Artikel 2 i den delegerede forordning inddeler modparterne i en OTC-derivataftale i flere kategorier og med udgangspunkt heri fastsætter artikel 3 i forordningen, hvornår clearingforpligtelsen får virkning for de enkelte kategorier.

 

Kategori 1 omfatter modparter i en OTC-derivataftale, der var clearingmedlem pr. 21. december 2015 af mindst en af de centrale modparter, som har tilladelse til at cleare de derivater, der underlægges clearingforpligtelsen.

 

For modparter i kategori 1 træder clearingforpligtelsen i kraft den 21. juni 2016 for rentederivater denomineret i EUR, USD, GBP og YEN. ESMA ajourfører et offentlig register over OTC-derivatklasser, der er underlagt clearingforpligtelsen.

 

Se registret her

 

ESMA ajourfører en liste over centrale modparter godkendt til at udbyde clearingservices i EU.

 

Se listen her

 

Mulighed for koncernintern fritagelse for clearingforpligtelsen

 

For koncerninterne OTC-derivataftaler vedrørende OTC-derivater underlagt clearingforpligtelsen er der mulighed for at opnå fritagelse for forpligtelsen når:

 

  • de to modparter er etableret i EU tilhørende den samme koncern, og

  • når de to modparter tilhørende den samme organisation er etableret i henholdsvis et EU land og et tredjeland.

 

Hvis begge modparter er etableret inden for EU skal de kompetente myndigheder underrettes senest 30 kalenderdage, inden de har til hensigt at gøre brug af undtagelsen.

 

Hvis en modpart etableret inden for EU indgår en aftale med en modpart inden for samme koncern, der er etableret i et ækvivalensvurderet tredjeland, skal denne underrette og modtage sin kompetente myndighed godkendelse førend at undtagelsen kan benyttes. For tredjelande som endnu ikke er ækvivalensvurderet, kan undtagelsen i RTS 2015/2205 artikel 3 stk. 2 benyttes, denne undtagelse forudsætter ligeledes underretning af finanstilsynet, igennem nedenstående underretningsskema.

 

Se underretningsskemaet her

 

Aftaler mellem parter indenfor samme koncern, der ønsker at gøre brug af undtagelsen skal dokumentere, at begge modparter er underlagt procedure for vurdering, måling og kontrol af risici, som beskrevet i EMIR Q&A OTC Answer 6(d), ligesom de skal beskrive koncernstrukturen med relevante detaljer.

 

Underretningsskema, herunder beskrivelse af koncernstruktur samt dokumentation for, at begge modparter er underlagt procedure for vurdering, måling og kontrol af risici, sendes til Finanstilsynet (Finanstilsynet@ftnet.dk) via sikker e-mail.