Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2010

Fondsrådet har i 2010 fortsat sit arbejde med regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års-/delårsrapporter.

Denne redegørelse omhandler dels de sager, der er påbegyndt i 2010, dels sager fra tidligere år der er afsluttet i 2010.

Regnskabskontrolsager påbegyndt i 2010 

Oversigt over resultatet af kontrollen

Fondsrådet har i 2010 udtaget i alt 34 års- og delårsrapporter til regnskabskontrol. 10 af sagerne var endnu ikke afsluttet pr. 31. december 2010. Dette hænger bl.a. sammen med, at en række af de uafsluttede sager vedrører delårsrapporter samt årsrapporter for virksomheder, der ikke har kalenderåret som regnskabsår.

Alle de 34 års-/delårsrapporter, der blev udvalgt til regnskabskontrol, blev udvalgt på baggrund af en forudgående risikovurdering. Det vil sige års- og delårsrapporter, hvor der forekom forhold, der erfaringsmæssigt indikerer en forhøjet risiko for fejl og mangler.

Som følge heraf kan resultatet af kontrollen ikke tages som et generelt udtryk for alle års-/delårsrapporters kvalitet.

Tallene nedenfor repræsenterer alene års- og delårsrapporter, som blev udtaget til kontrol i 2010, og hvor kontrollen var afsluttet inden årets udløb. Tallene indeholder således som nævnt ikke afgørelser i 2010, hvor kontrollen blev påbegyndt i 2009. På samme måde er afgørelser truffet efter 31. december 2010 ikke medtaget.

I 15 af de kontrollerede års-/delårsrapporter - svarende til 62 % af de 24 færdigkontrollerede rapporter – var der fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagen.

I 4 af de kontrollerede års-/delårsrapporter - svarende til 17 % af de færdigkontrollerede rapporter, var der fravigelser, der ikke vurderedes at have umiddelbar betydning for investorernes beslutningstagen, men var overtrædelser af lovbestemmelser, som virksomheden efter Fondsrådets opfattelse ikke kan fortsætte med, hvorfor virksomhederne fik påbud om at ophøre med overtrædelserne fremover.

I 5 af de kontrollerede års-/delårsrapporter, svarende til 21 % af de færdigkontrollerede rapporter, blev der ikke konstateret fravigelser, der gav anledning til en reaktion over for virksomhederne.

Antallet af kontrollerede års-/delårsrapporter, der er fejlbehæftet, er reduceret en smule i forhold til 2009, hvor andelen udgjorde 75 %. 

Karakteren af de konstaterede fejl og Fondsrådets reaktioner

Sagerne med fejl og mangler omfatter bl.a. følgende fejl: 

 • Manglende konstatering af objektiv indikation på værdiforringelse på væsentlige engagementer samt indregning og måling på baggrund af beregninger, som Fondsrådet vurderede ikke var realistiske.
 • Mangelfulde oplysninger om kreditrisiko som de kræves i IFRS 7 og tilsvarende bestemmelser i den danske regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter.
 • Fejlbehæftet indregning af overtagelsesgoodwill i en tilknyttet virksomhed til et pengeinstitut.  
 • Manglende specifikation af de børsnoterede instrumenter, som investeringsforeninger har placeret kundernes midler i.
 • Manglende beskrivelse af de risici, som investering i en investeringsforenings afdeling kan medføre samt manglende beskrivelse af politikker og mål for risikostyring.
 • Fejlagtig indregning af 50%-ejet virksomhed som dattervirksomhed.
 • Manglende periodisering af visse indtægter.
 • Manglende oplysning om visse immaterielle anlægsaktiver.
 • Forkert indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder.
 • Forkert anvendelse af bestemmelserne om omvendt virksomhedsovertagelse.
 • Mangelfuld redegørelse for virksomhedsledelse.
 • Manglende sammenligningstal i noter.
 • Ændring af funktionel valuta for dattervirksomheder var fejlagtigt indregnet som ændring af regnskabspraksis og ikke som korrektion af fejl.
 • Manglende oplysninger om ledelsens hverv i andre virksomheder.
 • Manglende oplysninger om vederlag til ledelsen.

I 10 af de 15 sager med fejl og mangler valgte virksomhederne selv at offentliggøre korrigerende/supplerende information efter Fondsrådets høring af virksomheden. I 3 sager påbød Fondsrådet virksomhedernes ledelse at offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten og i de sidste 2 sager blev sagen afsluttet med en påtale af forholdet.  

Afgørelser vedrørende regnskabskontrolsager fra tidligere år

Ud over de ovenfor nævnte sager, har Fondsrådet i 2010 truffet afgørelse om fejl og mangler af betydning for investorernes beslutningstagen i 6 års-/delårsrapporter, hvor kontrollen var påbegyndt i 2009. Af disse blev 2 påbudt at udarbejde en ny årsrapport.

I yderligere en sag vedrørende en delårsrapport, var den kommende delårsrapport umiddelbart forestående, hvorfor fejlen blev rettet i den nye delårsrapport.

Herudover valgte 4 virksomheder selv at korrigere årsrapporten/delårsrapporten eller udsende korrigerende/supplerende information efter Fondsrådets høring af virksomheden. Disse virksomheder modtog således en påtale for deres overtrædelse af lovgivningen.

I 11 sager som blev påbegyndt i 2009 blev der således i 2010 identificeret fejl og mangler, der efter Fondsrådets skøn kunne have betydning for investorernes beslutningstagen. 

Indbringelse af sager for Erhvervsankenævnet

Der har ikke været indbragt regnskabskontrolsager for Erhvervsankenævnet i 2010. 

Offentliggørelse af afgørelser

Sager, der afgøres af Fondsrådet, offentliggøres på Fondsrådets hjemmeside.