Alternative finansieringsformer: Crowdfunding og peer-to-peer låneformidling

Finanstilsynet har udarbejdet denne gennemgang af de regler på det finansielle område, som projekter inden for alternativ finansiering skal iagttage og eventuelt leve op til.

Igennem nogle år er der især i udlandet, men også i Danmark, gjort forsøg på at skaffe finansiering til projekter af forskellig art via andre finansieringskilder end traditionel bankfinansiering. Finanstilsynet bliver i den forbindelse ofte mødt med spørgsmål om, hvorvidt alternativ finansiering er omfattet af den finansielle regulering. Finanstilsynet har udarbejdet denne gennemgang af de regler på det finansielle område, som projekter inden for alternativ finansiering skal iagttage og eventuelt leve op til. Det er en konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde, om et projekt af omfattet af finansiel regulering, og denne orientering kan således ikke erstatte juridisk rådgivning.

Gennemgangen af reglerne retter sig primært mod finansiering, der ydes til opstart af iværksættervirksomhed eller udvikling af en ide eller et produkt, hvor der i modydelse gives et indlånsbevis eller et værdipapir. Altså hvor der er tale om en aktivitet, hvor der fra indskyderens side forventes et afkast i pengemæssig forstand. Er der derimod tale om donationer eller finansiering af kulturelle eller velgørende aktiviteter, hvor sigtet fra bidragsyderens side er at støtte mere end at opnå et afkast, vil det i mindre grad være relevant at iagttage den finansielle lovgivning.

Gennemgangen tager udgangspunkt i begreberne crowdfunding og peer-to-peer långivning. Crowdfunding dækker her over aktiviteter uden den fornødne finansiering, hvor initiativtagerne henvender sig til et større eller mindre antal personer med det formål at opnå finansieringen fra dem. Henvendelsen sker typisk via internettet, og de involverede beløb for både den samlede aktivitet og de enkelte bidrag er sædvanligvis små.

Begrebet peer-to-peer dækker over aktiviteter, hvor personer eller virksomheder ønsker at yde eller modtage lån (herefter långivere og låntagere) af andre personer eller virksomheder. Långivere og låntagere registrerer sig typisk på peer-to-peer virksomhedens hjemmeside, og under nærmere fastsatte vilkår og betingelser gives der långivere og låntagere mulighed for at modtage eller yde lån til andre registrerede låntagere og långivere. Der vil typisk være tale om mindre beløb, som fordeles på flere låntagere for at minimere risikoen for långiver.

Oversigt over relevant regulering i forhold til crowdfunding og peer-to-peer låneformidling:

 

 style=

 

Læs hele notatet (pdf)