Rapporter

Her kan du læse rapporter udgivet af Finanstilsynet

90 resultater

 • Finanstilsynets rapport om pensionsselskabernes information om privatiseringen af risiko i markedsrenteprodukter
  Emne:
  2020, Rapporter
  Finanstilsynet igangsatte i andet halvår af 2017 en undersøgelse af, om de eventuelle konsekvenser af pensioner uden garantier – både i opsparingsfasen og i pensionsårene – er kommunikeret klart og tydeligt til pensionstagerne.
 • Forsikringsselskabers efterforskning af personskadesager
  Emne:
  2019, Rapporter
  Finanstilsynet har fulgt op på en undersøgelse af forsikringsselskaberne brug af efterforskning fra 2016, og har undersøgt om selskaberne overholder god skik, når de bruger efterforskning i forbindelse med personsager.
 • Temaundersøgelse af kvalitetsforbedrende services til investeringskunder
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Rapporter
  Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på MiFID-II direktivets krav om, at investeringskunder skal modtage proportionale kvalitetsforbedrende services, hvis kundens pengeinstitut modtager løbende provision fra f.eks. en investeringsforening.
 • Forbedret likviditet på det danske aktiemarked
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Rapporter
  Almindelige private investorer har oplevet en forbedring af likviditeten på det danske aktiemarked siden 2008. Forskellen mellem købs- og salgspriser for en aktie er faldet, ligesom mulighederne for at handle for større beløb er blevet bedre. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Short sellere mest aktive efter regnskabsnyheder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Rapporter
  Short sellere i danske aktier er særligt aktive efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Samtidig synes de kun i begrænset omfang at anvende information om andre short selleres positioner. Alligevel er de generelt tilbageholdende med at afsløre deres positioner for markedet, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Short sellere er mest aktive i de store og likvide aktier
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Rapporter
  Short selling af danske børsnoterede aktier er steget kraftigt de senere år. Det er især aktiernes størrelse og likviditet, som er afgørende for om og hvor meget en aktie shortes. Derimod er aktiernes historiske kursudvikling af mindre betydning. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Short sellerne har tabt på deres korte positioner i danske aktier
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Rapporter
  Short sellerne i danske aktier har tabt på deres korte positioner de senere år. Siden 2013 har de samlet set realiseret et nettotab på 8,2 mia. kr. på deres korte positioner i danske aktier. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Undersøgelse af livsforsikringsselskaber
  Emne:
  2018, Rapporter, Forsikring og pension
  Praksis ved formidling af betaling mellem kunde og forsikringsmægler fra selskabers egenkapital
 • Udenlandske investeringsfonde kan være attraktive for danske investorer
  Emne:
  2018, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Pressemeddelelser, Rapporter
  De såkaldte UCITS ETF’er kan ligesom danske investeringsforeninger være en oplagt måde for danske privatinvestorer til at få en bredt sammensat investeringsportefølje. Det vurderer Finanstilsynet i et nyt notat.
 • Temaundersøgelse om provisionsforbuddets konsekvenser
  Emne:
  2018, Rapporter, Investeringsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde
  Færre investorer i porteføljepleje efter provisionsforbud
 • Kraftig vækst i shortselling af danske aktier
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Rapporter
  Shortselling af danske børsnoterede aktier er steget kraftigt i de senere år. I starten af 2018 var der samlet set indberettet korte positioner for 25 mia. kr. Det svarer til ca. 1 pct. af den samlede værdi af det danske noterede aktiemarked, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Undersøgelse af finansielle virksomheders anvendelse af klageansvarlig og håndtering af klager
  Emne:
  2017, Rapporter, Taksonomi, Forsikring og pension, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har undersøgt, om en række finansielle virksomheder efterlever reglerne i bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager herunder om virksomhederne har forretningsgange for klagesagshåndtering.
 • Finanstilsynets rapport om skift af risikoprofil i markedsrenteprodukterne til pensionsopsparing
  Emne:
  2017, Forsikring og pension, Rapporter
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan en række livs- og pensionsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser efterlever reglerne i god skik-bekendtgørelsen, når en kunde ønsker at skifte risikoprofil indenfor et markedsrenteprodukt og/eller skifte til et andet markedsrenteprodukt
 • Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2016
  Emne:
  2017, Rapporter, Rapport fra finanstilsynet, Forsikring og pension, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.
 • Lønpolitik i mindre finansielle virksomheder
  Emne:
  2017, Rapporter, Rapport fra finanstilsynet, Forsikring og pension, Investeringsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
 • Lønpolitik i mindre finansielle virksomheder
  Emne:
  2017, Rapporter, Forsikring og pension
  Finansielle virksomheder skal vedtage en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse med henblik på at undersøge, hvordan dette krav udmønter sig i praksis i fem mindre pengeinstitutter og fem mindre fondsmæglerselskaber.
 • Undersøgelse af forsikringsselskabers elektroniske kundekommunikation
  Emne:
  2016, Rapporter, Forsikring og pension
  Finanstilsynet har undersøgt fem udvalgte skadesforsikringsselskabers brug af elektronisk kundekommunikation. Formålet med undersøgelsen var at få klarlagt, om selskaberne efterlever reglerne om såkaldt ”varigt medium” til opbevaring af væsentlige kundeaftaler og informationer. Finanstilsynet vurderer, at de fem undersøgte selskaber alle efterlever reglerne.
 • Redegørelse om Max Bank
  Emne:
  Rapporter, Rapporter til forbrugere, 2016, Pengeinstitutter
  I henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed
 • Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse
  Emne:
  2016, Rapporter, Investeringsområdet, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af realkreditinstitutternes oplysning til private kunder om kursskæring før, under og efter aftaleindgåelse.