Livsforsikringsbranchens egenkapitalforrentning og driftsherretillæg

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der tegner almindelig livsforsikring, skal til Finanstilsynet anmelde regler for beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder egenkapitalen. Finanstilsynet skal ikke godkende det anmeldte, men skal efterfølgende føre tilsyn med, at hver anmeldelse er rimelig over for forsikringstagerne. De anmeldte regler skal, med mindre andet er aftalt med kunderne, ligge inden for rammerne af det såkaldte kontributionsprincip. Det betyder, at det realiserede resultat skal fordeles imellem forsikringstagere og ejere i samme forhold, som disse har bidraget til det.
 
Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning om markedsdisciplin og anmeldelse af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Vejledningen opstiller en række krav til livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers anmeldelser, for at de kan blive omfattet af tilstrækkelig markedsdisciplin. Hensigten med vejledningen er at opnå, at afkastet af virksomhedernes egenkapital i høj grad reguleres via markedsdisciplin, og at Finanstilsynet kun skal gribe ind over for åbenlyst urimelige regler. Finanstilsynet skal også sikre, at reglerne er så klare og præcise, at markedsdisciplinen kan virke.
 
Hvis en anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat følger vejledningen, vil Finanstilsynet som udgangspunkt ikke anmode om yderligere begrundelser og uddybninger. Hvis en anmeldelse ikke følger vejledningen, vil tilsynet foretage en normal gennemgang af, om de anmeldte regler er betryggende og rimelige over for forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.
 
Egenkapitalens andel af det realiserede resultat opdeles i en andel relateret til forrentning af egenkapitalen, og en andel som afspejler omfanget af den risiko, som påhviler egenkapitalen.
Forrentningen vil svare til den forrentning, som opnås af selskabets investerede midler. Egenkapitalen kan derudover tilskrives et driftsherretillæg som betaling for den risiko, som egenkapitalen løber
 
Hvis et selskab eller en pensionskasse i et år ikke har opnået tilstrækkeligt stort realiseret resultat til, at egenkapitalen kan få det driftsherretillæg, den er berettiget til, har selskabet eller pensionskassen mulighed for at overføre beløbet til en såkaldt skyggekonto. Hvis selskabet eller pensionskassen i senere år opnår tilstrækkelig stort realiseret resultat, kan egenkapitalen tilskrives ekstra beløb fra denne skyggekonto. Selskabet eller pensionskassen kan vælge, at beløbet på skyggekontoen forrentes.
 
Der er udarbejdet en tabel for selskaber/pensionskasser omfattet af markedsdisciplin og en tilsvarende tabel for de selskaber/pensionskasser, der ikke er omfattet at markedsdisciplin. Begge tabeller indeholder oplysninger om:
 
1.       Selskabets eller pensionskassens navn
2.       Den anmeldte regel opdelt på forrentning og på driftsherretillæg
3.       Den anmeldte regel for eventuel forrentning af en skyggekonto
 
En anmeldelse, der opfylder kravene vedrørende markedsdisciplin, skal indeholde angivelse af størrelsen af driftsherretillægget målt i forhold til årets gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive bonuspotentiale. Tabellen for selskaber/pensionskasser omfattet af markedsdisciplin er derfor udbygget med en angivelse af størrelsen af driftsherretillægget målt i forhold til årets gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive bonuspotentiale.
 
Tabellen vedrørende markedsdisciplin er opbygget således, at selskabet/pensionskassen med det største driftsherretillæg er anført øverst i tabellen. I tabellen for selskaber/pensionskasser, der ikke er omfattet af markedsdisciplin, er selskaberne/pensionskasserne opført alfabetisk.
 
Klik her for at se tabellen vedrørende markedsdisciplin
Klik her for at se tabellen for selskaber/pensionskasser der ikke er omfattet af markedsdisciplin
 
De anmeldte regler for beregning af den del af det realiserede resultat, der tilfalder egenkapitalen er de senest anmeldte. Reglerne kan ændres ved anmeldelse af ændrede regler eller satser til Finanstilsynet. Tabellerne vil i givet fald blive opdateret. Selskaber/pensionskasser, der har valgt at være omfattet af markedsdisciplin, har ikke mulighed for i løbet af året at anmelde ændringer af egenkapitalens risiko.