Genkøbsfradrag

 

Udbetales en livs- eller pensionsforsikring før forsikringens udløb, beregner selskabet et genkøbsfradrag. Et genkøbsfradrag kan bestå af følgende dele:

Erhvervelsesomkostninger

(erhv.) beregnes for at tage højde for allerede afholdte omkostninger ved tegningen, som kunden endnu ikke har betalt.

Transaktionsomkostninger

(transakt.) beregnes for at tage højde for omkostninger ved at skulle opgøre værdien af forsikringen.

Kursværn

beregnes for at tage højde for, at de tilbageblivende forsikringstagere kan påføres et tab ved salg af aktiver i en situation, hvor aktivernes værdi er faldende.

Risikoværn

beregnes for at tage højde for, at de tilbageblivende forsikringstagere kan påføres et tab på grund af helbredstilstanden hos den der genkøber..


Finanstilsynet har indhentet oplysninger om størrelsen af genkøbsfradrag eksemplificeret med beregninger i 6 situationer samt en kort beskrivelse af genkøbsregler fra de livsforsikringsselskaber, der nytegner individuelle privattegnede forsikringer.

Eksemplerne illustrerer, hvor meget der skal betales i genkøbsfradrag på to forsikringer, der etableres i indeværende år, og som genkøbes efter de angivne perioder. Det forudsættes, at forsikringerne er tegnet på det grundlag, som selskabet sædvanligvis anvender for forsikringer med et stort opsparingselement.

Genkøbsfradragene er beregnet efter de senest anmeldte regler og satser for nytegnede forsikringer. Genkøbsfradragene kan ændres ved anmeldelse af ændrede regler eller satser til Finanstilsynet. De vil i givet fald blive opdateret på denne oversigt.

Den første forsikring er en præmiebetalt forsikring, der tegnes af en 30 årig mand. Den aftalte præmie frem til alder 65 år er på 30.000 kr. årligt.

I situation 1 genkøbes efter 3 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 98.000 kr.

I situation 2 genkøbes efter 6 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 210.000 kr.

I situation 3 genkøbes efter 15 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 600.000 kr.

I situation 4 genkøbes efter 27 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 1.500.000 kr.Den anden forsikring er en indskudsbetalt forsikring med en engangsindbetaling på 100.000 kr.

I situation 5 genkøbes efter 3 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 115.000 kr.

I situation 6 genkøbes efter 9 år, og det forudsættes, at hensættelsen udgør 149.000 kr.Har selskabet angivet kursværnsfradraget som "Variabel", er det ikke medtaget i beregningen af det samlede genkøbsfradrag. Kursværnsfradraget opgøres løbende efter regler anmeldt til Finanstilsynet. Selskabets beskrivelse af genkøbsregler vil indeholde en nærmere beskrivelse de anmeldte regler.