Forsikringsteknisk rente for 1. halvår 2015

Skadesforsikringsselskaber skal til brug for årsrapportens resultatopgørelse opgøre en Forsikringsteknisk rente. Til brug for beregningen af denne post anvendes rentesatser i henhold til § 36, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 112 af 7. februar 2013 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Skadesforsikringsselskaberne kan imidlertid i stedet for rentesatser opgjort efter § 36, stk. 1, anvende en rentesats opgjort efter § 36, stk. 2, som er en rentesats opgjort som gennemsnittet af den af NASDAQ OMX Copenhagen A/S ved udgangen af hver måned i regnskabsperioden offentliggjorte gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år.

Til brug for udarbejdelse af årsrapporten oplyses, at det nævnte gennemsnit i 2015, når hver enkelt måneds rentesats vægtes ens, udgjorde: -0,18 % p.a.

Til brug for udarbejdelse af sammenligningstal oplyses, at den nævnte gennemsnitsrentesats i 2014 udgjorde: 0,18 % p.a.