Historisk oversigt

Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser:

Værd at vide

Finanstilsynets fortolkning af Aftalen om Finansiel stabilitet på pensionsområdet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring og Pension er, at tillægget i det lange segment (7-30 år) af den justerede rentekurve ikke kan være negativt.

OAS, der indgår i beregningen af den justerede diskonteringskurve, stiger til 14,76 basispoint for den 13. oktober 2010 fra 0,05 basispoint den 12. oktober 2010. Det skyldes udover en markedseffekt, at Nykredit realkreditindeks er omlagt og overgang til en ny version af den realkreditmodel, der anvendes til at beregne OAS.

Før 1. januar 2005 offentliggjorde Finanstilsynet en løbetidsuafhængig diskonteringsrente. Den løbetidsuafhængige diskonteringsrente anvendes ikke længere til opgørelse af forpligtelser, men kan anvendes til kontrol og statistiske formål.

Fra 1. januar 2005 og frem til 31. oktober 2008 anvendte forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser de løbetidsafhængige
diskonteringssatser.

Aftalen om finansiel stabilitet på pensionsområdet mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension indebar at forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser fra og med den 31. oktober 2008 kunne anvende de justerede diskonteringssatser.

Den tekniske justering af diskonteringsrentekurven pr. 5. december 2011 indebærer, at Finanstilsynet har foretaget en ændring i konstruktionen af diskonteringsrentekurven, så landespændet regnes som et 12 måneders glidende gennemsnit. Værdien af det glidende gennemsnit har en nedre grænse på 0 bp.

Beregningen af realkredittillægget er pr. 7. februar 2012 blevet ændret. Se nedenstående notat for yderligere information.

Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, der ikke har valgt at anvende den landespændsjusterede diskonteringsrentekurve har i stedet indtil 12. juni 2012 haft mulighed for at anvende de justerede diskonteringssatser.

Aftalen 12. juni 2012 om ændring af rentekurven på pensionsområdet mv. mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring & Pension, indebar, at Finanstilsynet dagligt offentliggjorde en diskonteringsrentekurve til måling af forsikringsforpligtelser som beskrevet nedenfor.

Forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser anvendte fra og med den 13. juni 2012 frem til og med 30. december 2015 den nedenstående diskonteringsrentekurve.

Rentekurven anvendes tillige af firmapensionskasser fra og med 28. juni 2012.