Halvårsartikel pengeinstitutter 2019

Pengeinstitutterne fik et overskud på knap 14 mia. kr. i første halvår 2019. Indtjeningen er presset af de lave renter, der gør det sværere for institutterne at tjene penge på deres kerneforretning, og øgede udgifter til personale og administration – bl.a. pga. af et stigende behov for at investere i complianceopfyldelse og risikostyring. Når institutterne har svært ved at tjene penge på de traditionelle indtægtskilder, medfører det risiko for, at institutterne påtager sig mere risiko

Den samlede udlånsvækst for sektoren var 3,6 pct. i første halvår 2019. Bag den moderate sektorvækst er der en større spredning institutterne imellem. Institutter, der har høj udlånsvækst, skal være særligt opmærksomme på ikke at slække på kreditstandarderne. En lempelig kreditpolitik kan ved et konjunkturskifte føre til en stigning i udlån med svag bonitet, som kan medføre større nedskrivninger.
Det er vigtigt for pengeinstitutterne at have fokus på, at investering af kundemidler rent faktisk er i kundernes interesse. De lave renter øger risikoen for, at institutternes investeringsrådgivning ikke er tilfredsstillende. I flere tilfælde er indlånskonti uden rentetilskrivning blevet et relevant alternativ. Pengeinstitutterne har med reglerne for product governance pligt til at vurdere, om et investeringsprodukt er egnet til eksempelvis kunder med kort tidshorisont og lav risikovillighed.

Digitaliseringen af samfundet skaber nye forretningsmuligheder for pengeinstitutterne, men med digitaliseringen følger også en sårbarhed over for IT-hændelser. Den øgede IT-afhængighed og kompleksitet, kombineret med nye trusler om angreb på eller utilsigtede hændelser i IT-systemerne, kræver derfor et øget fokus på IT-sikkerhed. Finanstilsynet har konstateret, at IT-sikkerhedsniveauet og prioriteringen af IT-sikkerheden i flere finansielle virksomheder ikke er fulgt tilstrækkeligt med anvendelses- og trusselsudviklingen. Virksomhederne skal derfor fokusere på at løfte deres generelle IT-sikkerhedsniveau.

Læs hele artiklen her.