Markedsudviklingen i 2022 for skades-forsikringsselskaber

De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber leverede i 2022 et resultat før skat på 2,6 mia. kr., hvilket var 11,2 mia. kr. lavere end året før. Tilbagegangen dækker over en nedgang i det forsikringstekniske resultat på 1,9 mia. kr. og en nedgang i investeringsresultaterne på 8,8 mia. kr. Herudover var der en tilbagegang i øvrige poster på 0,5 mia. kr. Skadesforsikringsselskaberne opnåede dermed en egenkapitalforrentning før skat på 4,2 pct. mod 24,1 pct. i 2021.

Den kraftige rentestigning gav over en bred kam selskaberne store kurstab på obligationsbeholdningerne. Udviklingen var en påmindelse om, at selvom selskabernes risikoprofil på markedsrisikoområdet betegnes som konservativ, så kan det godt medføre store tab. 

Forsikringsselskaberne mærkede også for alvor effekten af de stigende råvare- og materialepriser, hvor især byggematerialer med stort energiindhold og reservedele til biler fremhæves som de største bidragydere til forøgede skadesomkostninger. 

Erstatningsprocenten kom tilbage på et højere niveau igen efter COVID-19-krisen, og i første kvartal 2022 blev selskaberne ramt af stormene Malik og Nora. Samlet set over året var udgifterne til vejrligsskader dog ikke ekstraordinære.  

Alm. Brand A/S overtog den 1. april 2022 Codan Forsikrings danske portefølje og Privatsikring fra Tryg A/S og Intact Financial Corporation. Alm. Brand blev dermed Danmarks næststørste forsikringskoncern.  

Finanstilsynet gennemførte i løbet af 2022 i alt fire inspektioner i skadesforsikringsselskaber, hvoraf tre inspektioner havde bredt fokus. Den fjerde inspektion var en funktionsinspektion med fokus på opgørelse af solvenskapitalkravet. Hovedparten af tilsynsreaktionerne efter de fulde inspektioner blev også i 2022 givet indenfor ledelses- og kontrolsystemet og solvenskravsopgørelserne.

Markedsudviklingsartiklen medtager kun statistisk materiale fra de selskaber, som Finanstilsynet har under tilsyn. Det vil sige, at filialer af udenlandske selskaber ikke er medtaget. Derudover medtages ikke skadesforsikringsselskaber, hvor den indirekte andel af forsikringerne (genforsikring) overstiger 50 pct. Det skyldes, at dette primært er captive-genforsikringsselskaber, som kun genforsikrer et moderselskabs forsikringer. Materialet dækker 50 selskaber, hvilket er to færre end i 2021.

Læs hele markedsudviklingsartiklen