Markedsudviklingen i 2017 for realkreditinstitutter

2017 var overordnet et godt år for de danske realkreditinstitutter.

Følgende fremgår blandt andet af deres årsregnskaber:

  • Årets resultat før skat steg med 12,6 pct., og egenkapitalforrentningen endte på 10,6 pct. Størstedelen af fremgangen i årets resultat kan imidlertid henføres til indtjeningen i dattervirksomheder  og kun i mindre grad til nettorenteindtægter, kursreguleringer og lavere nedskrivninger på udlån.
  • Fratrukket indtjeningen i dattervirksomheder er realkreditinstitutternes resultat før skat steget forholdsvis beskedent (2,9 pct.).
  • Nettorenteindtægterne steg med 1,3 pct.  Dette var blandt andet drevet af øgede indtægter fra bidrag.
  • Gebyrer og provisionsindtægter faldt med 1,3 pct.
  • Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavende mv. faldt med 27,7 pct. Det skyldtes især tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger.
  • Udlånet steg med 2,9 pct., hvilket var understøttet af lave obligationsrenter og stigende boligpriser. 

Det går generelt godt for dansk økonomi. Beskæftigelsen er høj, og boligpriserne stiger. Dette bidrager til fremgangen i realkreditinstitutternes årsresultat og udlån. Flere er i stand til at betale deres låneydelser rettidigt, hvilket fører til lavere restancer . De faldende nedskrivninger betyder desuden, at realkreditinstitutterne forventer færre tab på deres udlån. Det fortsat lave renteniveau er med til at understøtte boligprisstigninger og den positive udlånsvækst, hvilket efterhånden ses i størstedelen af landets kommuner, jf. figur 1. Boligprisændringerne spænder fra -8 pct. til 36 pct. Udlånsvæksten ligger mellem -4 og 10 pct.

Læs hele artiklen her