Finanstilsynets opgaver

Finanstilsynets opgaver er helt overordnet at gennemføre tilsynsvirksomhed, lovgivning og informationsvirksomhed

Finanstilsynets virksomhed kan opdeles i tre hovedområder:

  • Tilsynsvirksomhed
  • Lovgivningsarbejde
  • Information

Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder – penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. Den centrale tilsynsaktivitet er at overvåge, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn).

Herudover fører vi tilsyn med, at virksomhederne overholder den øvrige finansielle lovgivning (lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger mv. og lov om værdipapirhandel mv.). Finanstilsynet fører tillige tilsyn med regnskabs- og revisionsmæssige bestemmelser i alle tilsynsbelagte virksomheder.

Vi tilrettelægger, uafhængigt af Erhvervsministeriet, tilsynsvirksomheden ud fra det risikobaserede princip om, at den tilsynsmæssige indsats skal stå i forhold til risikoen for eller skadevirkningerne af lovovertrædelser. I sager af større politisk betydning orienterer vi Erhvervsministeriet, for eksempel hvis en finansiel virksomhed er i risiko for ikke at opfylde lovens kapitalkrav.

Ud over solvenstilsynet fører Finanstilsynet et adfærdstilsyn med, om virksomhederne overholder reglerne om forbrugerbeskyttelse, for eksempel god skik-bekendtgørelsen og lovgivningens informationskrav, herunder reglerne om prisinformation. Adfærdstilsynet omfatter også tilsyn med, at forsikringsmæglere og investeringsrådgivere overholder reglerne om god skik, og at de har forsikret deres aktiviteter på en betryggende måde. 

Finanstilsynet varetager også tilsynet med værdipapirmarkederne i Danmark. Vi overvåger, at de børsnoterede selskaber overholder deres forpligtelse til at offentliggøre intern viden og anden relevant information. Tilsynet med børsområdet omfatter også tilsynet med, at der bliver offentliggjort prospekt, når der udbydes værdipapirer til offentligheden, og at prospektmaterialet lever op til lovens krav. Endelig overvåger Finanstilsynet markederne med henblik på at skride ind overfor markedsmisbrug (insiderhandel og kursmanipulation).

Ud over tilsynsvirksomheden medvirker Finanstilsynet ved udformningen af den finansielle lovgivning og udsteder bekendtgørelser på det finansielle område. Endelig indsamler og formidler Finanstilsynet statistik og nøgletal for den finansielle sektor.