Inspektioner på hvidvaskområdet i kviklånsvirksomheder

Finanstilsynet foretog i sidste halvår af 2019 tværgående undersøgelser på hvidvaskområdet i en række kviklånsvirksomheder. Undersøgelserne var et led i det løbende tilsyn med de finansielle virksomheder.

Undersøgelsernes formål og omfang

Undersøgelserne omfattede ti kviklånsvirksomheder. Finanstilsynet undersøgte, om virksomhederne levede op til hvidvaskloven og de regler, der er udstedt i medfør af denne, samt reglerne om finansielle sanktioner. Finanstilsynet fokuserede særligt på følgende områder i virksomhederne: 

 • Risikovurdering vedrørende hvidvask og terrorfinansiering
 • Organisering på hvidvaskområdet
 • Politikker, forretningsgange og procedurer
 • interne kontroller
 • Kundekendskab, legitimation og overvågning på baggrund af udvalgte stikprøver. 

Undersøgelsens konklusioner 

Finanstilsynet konstaterede, at kviklånsvirksomhederne primært havde fokus på kreditdelen af deres forretning, mens fokus på hvidvaskdelen var meget utilstrækkelig. 

Finanstilsynet konstaterede blandt andet følgende mangler i virksomhederne:

 • Risikovurderingerne var utilstrækkelige, da de kun i begrænset omfang indeholdt identifikation og analyser af virksomhedernes risikofaktorer.
 • Politikkerne på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet var utilstrækkelige, da de ikke indeholdt en fyldestgørende angivelse af, hvordan virksomhederne vil reducere risiciene for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering.
 • Virksomhederne indhentede ikke oplysninger om kundeforholdenes formål og tilsigtede beskaffenhed.
 • Virksomhederne havde ikke iværksat den fornødne overvågning af deres kunder, bl.a. blev oplysninger om den enkelte kunde ikke løbende ajourført og opbevaret.
 • Virksomhederne havde ikke skærpet overvågning af forretningsforbindelser med politisk eksponerede personer eller nærtstående og nære samarbejdspartnere til politisk eksponerede personer.
 • Virksomhederne underrettede ikke omgående Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transanktioner.

Finanstilsynets undersøgelser resulterede i, at en række kviklånsvirksomheder blev politianmeldt for manglende overholdelse af hvidvaskloven. Disse sager behandles fortsat af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Herudover har Finanstilsynet rettet en række påbud mv. mod de undersøgte virksomheder, som nødvendiggøre omfattende ændringer i deres måde at håndtere hvidvaskrisici. 

Kviklånsvirksomheder særligt udsatte

Hvis virksomhederne ikke lever op til hvidvaskloven, vil de potentielt set kunne blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Kviklån er en hurtig måde at fremskaffe midler på, og der er set flere eksempler i andre europæiske lande på, at kviklån er blevet brugt til finansiering af terroraktioner. Midlerne kan dermed ende i konfliktzonerne.

Fortsat fokus på efterlevelse af krav

Da Finanstilsynet i vidt omfang har kunnet konstatere, at virksomhederne ikke overholder reglerne, har Finanstilsynet besluttet at skrive til ledelserne i alle kviklånsvirksomheder og henlede deres opmærksomhed på reglerne og overholdelsen af dem.

Finanstilsynet vil desuden fortsætte med at vejlede om hvidvaskloven og orientere virksomhederne og deres ledelser om vigtigheden af at overholde hvidvasklovens regler.