Aftale om styrket ÅOP for investeringsfonde

Med den styrkede brancheaftale har parterne sikret en ÅOP-brancheaftale med bedre parallelitet til de nye omkostningsoplysningskrav, som efter årsskiftet træder i kraft som en følge af MiFID-II direktivet.

Værd at vide

Aftalen skulle oprindeligt, jf. aftaleteksten, udløbe med udgangen af 2019. Aftaleparterne er imidlertid i oktober 2019 blevet enige om at forlænge aftalen indtil udgangen af 2021, da PRIIP er blevet udskudt for investeringsfonde. Aftalen gælder altså til 1. januar 2022, hvor ÅOP forventes afløst af den nye EU-regulering (PRIIP).

Baggrund

Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening er nået til enighed om at forbedre og udbygge de eksisterende danske brancheaftaler om investoroplysning via omkostningsnøgletallet ”ÅOP” (Årlige Omkostninger i Procent).  Med den nye aftale får investorerne udvidede og mere fyldestgørende omkostningsoplysninger fra både investeringsfonde (UCITS og alternative investeringsfonde med detailgodkendelse) og pengeinstitutter.

 

Aftalen er indgået med Finanstilsynets og Erhvervsministeriets mellemkomst, og på den måde har parterne sikret sig en ÅOP-brancheaftale med bedre parallelitet til de nye omkostningsoplysningskrav, som efter årsskiftet træder i kraft som en følge af MiFID-II direktivet.

 

MiFID-II gælder imidlertid kun ved distribution af investeringsfonde gennem pengeinstitutter mfl., mens ÅOP-tallet er et omkostningsnøgletal for investeringsfonde. Derfor har parterne fundet det væsentligt at opdatere ÅOP-aftalen for at skabe et fondsnøgletal, som giver hensigtsmæssig investorinformation frem til 1. januar 2020, hvor ny regulering (PRIIP) træder i stedet for ÅOP.

Aftale

Finans Danmark, Investering Danmark, Forbrugerrådet Tænk og Dansk Aktionærforening er nået til enighed om at styrke det nuværende ÅOP. Styrkelsen sker ved at både investeringsfonde og pengeinstitutter fremadrettet forpligter sig til altid at oplyse investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger i forbindelse med ÅOP. Aftalen sikrer dermed større gennemsigtighed for investorerne og samtidig at man bevarer et ÅOP, som forbliver sammenligneligt fra år til år, så investorerne kan vurdere prisudviklingen.  


 

Brancheaftalen indebærer:

 • at den i dag gældende beregningstekniske formel for ÅOP bevares – jf bilag 1.
 • at investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger altid oplyses i forbindelse med ÅOP de steder, hvor investorerne støder på ÅOP, hvilket vil være
  • i investeringsfondenes prospekter og årsrapporter,
  • på investeringsfondenes hjemmesider
  • på pengeinstitutternes hjemmesider
  • ved værdipapirhandel via netbanken
  • de steder, hvor investeringsfonde og pengeinstitutter i øvrigt oplyser om afkast, risiko m.v. Det vil i praksis sige i nyhedsbreve, i rapporter, i markedsføringsmateriale mv.
    

Parterne er nået til enighed om, at de indirekte handelsomkostninger kan oplyses eksempelvis således:  ÅOP 1,50% (+ 0,1% i indirekte handelsomkostninger).

 

Når det ikke er muligt at oplyse de indirekte handelsomkostninger umiddelbart efter angivelsen af ÅOP, kan de indirekte handelsomkostninger oplyses via eksempelvis en notehenvisning, eller de kan oplyses sammen med ÅOP i et pengeinstituts prisoversigt for alle de danske investeringsfonde, som instituttet anbefaler eller markedsfører.

 

Der er blandt aftaleparterne enighed om, at investeringsfondenes indirekte handelsomkostninger opgøres på en måde, der ligger inden for rammerne af de beregningstekniske krav, der følger af den MiFID-II regulering, som pengeinstitutter mfl. er underlagt, når de skal give omkostningsoplysninger til investorer.   

 

Der er samtidig blandt parterne enighed om, at det nuværende brancheaftalte krav om, at pengeinstitutter skal vise et ÅOP på kundernes årlige gebyroversigt ophører pr. 3. januar 2018, idet MiFID-II’s uddybende ex post-oplysningskrav i denne situation træder i stedet.

 

Der endvidere enighed om, at når PRIIP-reguleringen træder i kraft 1. januar 2020, så vil denne regulering sikre investorerne så fyldestgørende investoromkostningsoplysninger, at der ikke længere vurderes at være behov for en særskilt dansk ÅOP-brancheaftale. Som en konsekvens heraf vil brancheaftalen om ÅOP falde bort pr. 31. december 2019.

Ikrafttræden og tidsramme for aftale

Den reviderede brancheaftale træder i kraft den 3. januar 2018 og gælder frem til 31. december 2019. Brancheaftalen implementeres hurtigst muligt efter ikrafttræden med implementering senest 31. marts 2018.


 

Bilag 1:  ÅOP beregning i dag

ÅOP er en estimeret omkostningsprocent for den gennemsnitlige investor i en investeringsfond. Beregningerne er illustreret i boksen nedenfor.