Sektornyt

Her finder du nyheder, som primært er rettet mod den finansielle sektor og børsnoterede selskaber.

289 resultater

 • Renteændringer til ugunst for forbrugeren bør altid varsles
  Emne:
  2023, Fortolkninger, Sektornyt
  Finanstilsynet har undersøgt praksis for god skik, når der varsles renteændringer til ugunst for forbrugerne. Det har resulteret i en vejledende udtalelse, der slår fast, at en ændring af renten til ugunst for forbrugeren altid bør varsles.
 • Flere virksomheder skal nu have tilladelse som forbrugslånsvirksomhed
  Emne:
  2023, Sektornyt
  Fra den 1. juli 2023 er flere virksomheder blevet omfattet af reglerne i kreditaftaleloven og lov om forbrugslånsvirksomheder. Det sker, efter at Folketinget har vedtaget ændringer i både kreditaftaleloven og lov om forbrugslånsvirksomheder, der udvider anvendelsesområdet til også at omfatte rente- og omkostningsfrie kreditter.
 • Statens Whistleblower System lukker midlertidigt ned for den interne og eksterne whistleblowerordning i Finanstilsynet
  Emne:
  2023, Sektornyt
  Torsdag den 21. september 2023 mellem kl. 12:30 – 15:30 er Statens Whistleblower System på den interne og eksterne whistleblowerordning ikke tilgængeligt. Det betyder, at det ikke er muligt at anmelde eventuelle whistleblowerhenvendelser til Finanstilsynets whistleblowerordninger i dette tidsrum.
 • Finanstilsynets giver Lægernes Pension påbud efter POG-reglerne
  Emne:
  2023, Sektornyt, Forsikring og pension
  Finanstilsynet har gennemgået Lægernes Pensions produkttilsyn og -styring (POG) og konkluderer, at pensionskassen ikke har gennemført en tilstrækkelig grundig proces for virksomhedens nye produkter. Pensionskassens overordnede rammer for POG skal også forbedres. Derfor får Lægernes Pension seks påbud.
 • Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning
  Emne:
  2023, Sektornyt, Hvidvaskområdet
  Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.
 • Seminar og offentliggørelse af IMFs analyse af grænseoverskridende hvidvasktrusler og sårbarheder
  Emne:
  2023, Sektornyt
  De otte lande i den nordisk-baltiske region anmodede i 2021 Den Internationale Valutafond (IMF) om at gennemføre en regional analyse af trusler og sårbarheder knyttet til grænseoverskridende hvidvask af penge.
 • Periodisk rapportering om bæredygtighed for finansielle produkter (SFDR art. 11)
  Emne:
  2023, Sektornyt
  I et nyt notat beskriver Finanstilsynet kravene til de finansielle markedsdeltageres periodiske rapportering om bæredygtighed.
 • Vejledende udtalelse om lovlig leasingvirksomhed for pengeinstitutter
  Emne:
  2023, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har udarbejdet en opdateret vejledende udtalelse om leasingvirksomhed for pengeinstitutter. Den vejledende udtalelse indeholder en vejledning om, hvornår Finanstilsynet anser leasing som omfattet af henholdsvis § 7, stk. 1, § 24 og § 26, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed.
 • DORA-høring: fire udkast til regulatoriske tekniske standarder og et sæt udkast til implementerende tekniske standarder (ITS)
  Emne:
  2023, Sektornyt
  De europæiske tilsynsmyndigheder (EBA, EIOPA og ESMA – ESA'erne) har lanceret en offentlig høring om den første runde af delegerede retsakter under Digital Operational Resilience Act (DORA). Dette omfatter fire udkast til regulatoriske tekniske standarder (RTS) og et sæt udkast til implementerende tekniske standarder (ITS). Disse tekniske standarder har til formål at sikre en konsistent og harmoniseret juridisk ramme inden for IKT-risikostyring, større IKT-relateret hændelsesrapportering og IKT-tredjepartsrisikostyring.
 • Opdatering i sagen om Dansks Banks gældsinddrivelse
  Emne:
  2023, Sektornyt, Pengeinstitutter
 • Reaktionsmønster ved brud på kapital- eller NEP-krav for pengeinstitutter
  Emne:
  2023, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har dags dato offentliggjort et notat om reaktionsmønster ved brud på NEP-krav.
 • Ny ansøgningsblanket for danske UCITS
  Emne:
  2023, Sektornyt, Kapitalmarkedsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet
  Finanstilsynet har pr. 30. juni 2023 publiceret en ny ansøgningsblanket for danske UCITS.
 • Erhvervsankenævnets kendelse om klassifikation af ejerskifteforsikringer
  Emne:
  2023, Forsikring og pension, Sektornyt
  Erhvervsankenævnet har afsagt kendelse, som ændrer Finanstilsynets hidtidige praksis.
 • Orientering vedr. Finanstilsynets praksis ved kvalifikation af små og ikkekomplekse institutter
  Emne:
  2023, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Det følgende beskriver Finanstilsynets praksis i forbindelse med vurdering af, om et institut kan få klassifikationen ”lille-og ikkekomplekst”.
 • Dataindsamling i forhold til risici på ejendomsmarkedet
  Emne:
  2023, Sektornyt, Kapitalmarkedsområdet, Ejendomskreditselskaber, Forsikring og pension, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Det makrofinansielle risikobillede er præget af høj inflation, høje renter og udsigt til økonomisk afmatning. Sammenholdt med geopolitisk uro og problemer i specifikke banker i USA og Europa peger det på betydelige risici for en negativ økonomisk udvikling og en betydelig risiko for materialisering af risici knyttet til både boligfinansiering og erhvervsejendomsmarkedet.
 • Nye forventninger efter suspension som følge af COVID-19
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den 20. marts udsendte Finanstilsynet en pressemeddelelse om suspensioner som følge af COVID-19. Finanstilsynet følger her op på, hvordan udstedere skal agere, efter deres forventninger blev suspenderet. De mulige scenarier for konsekvenserne af COVID-19 krisen er i dag belyst i højere grad end i marts måned, ligesom udviklingen i 1. halvår er kendt. Finanstilsynet forventer derfor, at udstedere på nuværende tidspunkt som udgangspunkt er i stand til at præsentere ny guidance.
 • Orientering om reviderede ESMA retningslinjer om egnethedsvurdering
  Emne:
  2023, Sektornyt, Kapitalmarkedsområdet, Investeringsområdet
  ESMA har opdateret sine retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene i MiFID II. Opdateringen vedrører blandt andet de nye krav til at tage hensyn til bæredygtighedspræferencer i egnethedsvurderingen. Retningslinjerne finder anvendelse fra den 3. oktober 2023.
 • Finanstilsynet forhøjer den maksimale grundlagsrente
  Emne:
  2023, Sektornyt, Forsikring og pension
  Finanstilsynet har udsendt en bekendtgørelse, der fra den 1. juli 2023 forhøjer den maksimale grundlagsrente til 1,0 pct. Størrelsen har siden den 1. juli 2021 været -0,5 pct., men som følge af stigningen i renteniveauet siden begyndelsen af 2022 og de generelle forventninger til det fremtidige renteniveau forhøjes den maksimale grundlagsrente.
 • Crowdfundingtjenesteudbydere skal etablere interne whistleblowerordninger
  Emne:
  2023, Sektornyt
  Crowdfundingtjenesteudbydere omfattes den 1. juli 2023 af whistleblowerreglerne i lov om finansiel virksomhed. Det betyder, at virksomhederne skal oprette en intern ordning, hvor ansatte via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal anonymt kan indberette mulige overtrædelser af den finansielle regulering.
 • Finanstilsynet har offentliggjort en ny vejledning vedrørende anvendelse af MitID som kontrolkilde i kundekendskabsprocedurer
  Emne:
  2023, Sektornyt, Hvidvaskområdet, Pengeinstitutter, Forsikring og pension
  MitID kan i henhold til vejledningen som udgangspunkt stå alene som kontrolkilde til at fastslå en kundes identitet, når kunden ikke er underlagt skærpede kundekendskabsprocedurer.