Sektornyt

Her finder du nyheder, som primært er rettet mod den finansielle sektor og børsnoterede selskaber.

296 resultater

 • Nye forventninger efter suspension som følge af COVID-19
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den 20. marts udsendte Finanstilsynet en pressemeddelelse om suspensioner som følge af COVID-19. Finanstilsynet følger her op på, hvordan udstedere skal agere, efter deres forventninger blev suspenderet. De mulige scenarier for konsekvenserne af COVID-19 krisen er i dag belyst i højere grad end i marts måned, ligesom udviklingen i 1. halvår er kendt. Finanstilsynet forventer derfor, at udstedere på nuværende tidspunkt som udgangspunkt er i stand til at præsentere ny guidance.
 • Notater om god praksis på markedsrisikoområdet
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet har på baggrund af en temainspektion i SIFI-bankerne udgivet to notater om god praksis i forhold til risikostyring og værdiansættelsesmodeller på markedsrisikoområdet.
 • EIOPA-udtalelse om produktovervågning af forsikringsprodukter på baggrund af COVID-19
  Emne:
  2020, Forsikringsselskaber, Pensionskasse, Sektornyt
  Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har i en udtalelse klarlagt sine forventninger til forsikringsselskabers produktovervågning og -styring på baggrund af COVID-19.
 • Udfyldelse af fanerne C.09.01 og C.09.02 i KOFC og KOFS indberetningerne
  Emne:
  2020, Indberetninger, Realkredit, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Det har vist sig, at der er behov for en præcisering af den måde, hvorpå disse faner skal udfyldes for at sikre en korrekt og retvisende indberetning fra alle virksomheder.
 • Orientering om nye EBA retningslinjer
  Emne:
  2020, Sektornyt
  EBA Guidelines on ICT and security risk management (EBA/GL/2019/04) finder anvendelse fra den 30. juni 2020.
 • Undersøgelse af den yderste belåning af ejerboliger i vækstområder
  Emne:
  Sektornyt, 2020, Pengeinstitutter
  En spørgeskemaundersøgelse om den yderste belåning af boliger i vækstområder peger overordnet ikke på, at der har været en generel usund udvikling i kreditvilkår i forbindelse med køb af ejerbolig eller tillægsbelåning. Der er dog indikatorer på, at især mindre og mellemstore institutter i nyudlånet til ejerboliger i vækstområder tager kunder med en mere sårbar kreditkvalitet.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020
  Emne:
  2020, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020
  Emne:
  2020, Sektornyt
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.
 • Løbende opfølgning på solvensdækning i pensionsselskaber
  Emne:
  2020, Sektornyt
  I lyset af udviklingen i relation til COVID-19 og udviklingen på de finansielle markeder har Finanstilsynet behov for at følge udviklingen i pensionssektoren tættere og har bedt selskaberne om indberetninger på ugentlig basis den næste måned.
 • Tabsniveauer på eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet har offentliggjort tabsniveauer for eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom for 2016-2019, og samtidig har Finanstilsynet offentliggjort sin vurdering af, hvorvidt der eksisterer et veludviklet og veletableret ejendomsmarked i Danmark. Det sker i overensstemmelse med reglerne i CRR-forordningen.
 • EBA udsender et spørgeskema om ”de-risking”
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har udsendt et spørgeskema med henblik på at forstå omfanget af ”de-risking” på tværs af EU. Det er en del af EBA's arbejde med at lede, koordinere og overvåge den finansielle sektors rolle og indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
 • Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2019, Sektornyt
  Stresstest anvendes af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, fastsættelse af kapitalmålsætning og ansøgninger om kapitalindfrielser. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold.
 • Forlængelse af midlertidig nedsat indberetningsgrænse for korte nettopositioner i europæiske aktier
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fornyet sin beslutning om midlertidigt at kræve, at alle korte nettopositioner i europæiske aktier indberettes, hvis de overstiger 0,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Forlængelsen gælder fra 17. juni 2020 og tre måneder frem.
 • EU udbud – Finanstilsynet undersøger transaktionsovervågningen i landets største banker
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet har som led i sin tilsynsvirksomhed på hvidvaskområdet besluttet at foretage en undersøgelse af transaktionsovervågningen i Danmarks to største banker, Nordea og Danske Bank.
 • Finanstilsynet behandler ikke i øjeblikket ansøgninger i henhold til § 33 i lov om finansiel virksomhed fra selskaber fra Storbritannien
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet gav i løbet af 2019 en række betingede og tidsbegrænsede tilladelser i henhold til § 33 i lov om finansiel virksomhed til kreditinstitutter og investeringsselskaber fra Storbritannien.
 • Efterhandelsgennemsigtighed for obligationer
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet har besluttet at give mulighed for at udsætte offentliggørelsen af efterhandelsoplysninger for store obligationshandler, der ligger over den såkaldte size specific to instrument-grænse (SSTI). Det sker som følge af nye beregninger fra Den europæiske markeds- og værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA), der hæver offentliggørelsesgrænserne betydeligt.
 • Justering af bekendtgørelse for syge- og ulykkesforsikring i livsforsikringsselskaber
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet igangsætter en justering af den gældende bekendtgørelse om syge- og ulykkesforsikring (SUL) i livsforsikringsselskaber. Det sker på baggrund af de store underskud på SUL, der er set i flere selskaber
 • Finanstilsynets blanketter på Virk.dk er ikke tilgængelige mellem kl. 18 og 19 i dag
  Emne:
  Sektornyt, 2020
  Systemet skal opdateres og Virk.dk-løsningen er derfor ikke tilgængelig i perioden mellem kl. 18 og 19 mandag den 20. april 2020.
 • Nye indberetningskrav for firmapensionskasserne
  Emne:
  2019, Sektornyt
  Alle danske firmapensionskassers skal udfylde nye supplerende indberetninger i forhold til i dag for at imødekomme de nye krav fra EIOPA.