Sektornyt

Her finder du nyheder, som primært er rettet mod den finansielle sektor og børsnoterede selskaber.

303 resultater

 • Application form to use by credit institutions and investment firms from the United Kingdom when applying for a license pursuant to section 33 of the Financial Business Act
  Emne:
  2020, Sektornyt
  The Danish Financial Supervisory Authority encourages applicants to submit the application before 15 October 2020 in order to be sure that the Danish Financial Supervisory Authority is able to assess the application before the end of the transitional period entered into between the EU and the United Kingdom.
 • Forlængelse af midlertidig nedsat indberetningsgrænse for korte nettopositioner i europæiske aktier
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har den 16. september 2020 fornyet sin beslutning om midlertidigt at kræve, at alle korte nettopositioner i europæiske aktier indberettes, hvis de overstiger 0,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Forlængelsen gælder fra den 17. september 2020 og tre måneder frem.
 • Spørgsmål om gældsinddrivelsessystemer til SIFI’er
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Som følge af den seneste tids pressedækning af de konstaterede fejl i Danske Banks gældsinddrivelsessystemer har Finanstilsynet rettet en række spørgsmål om gældsinddrivelsessystemerne samt -procedurerne til de øvrige systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI-institutter).
 • Inspektioner på hvidvaskområdet i kviklånsvirksomheder
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet foretog i sidste halvår af 2019 tværgående undersøgelser på hvidvaskområdet i en række kviklånsvirksomheder. Undersøgelserne var et led i det løbende tilsyn med de finansielle virksomheder.
 • Orientering om nye ESMA retningslinjer
  Emne:
  2020, Sektornyt
  ESMA har udarbejdet retningslinjer om likviditetsstresstest i UCITS og AIF’er. Retningslinjerne finder anvendelse fra den 30. september 2020.
 • Nye forventninger efter suspension som følge af COVID-19
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den 20. marts udsendte Finanstilsynet en pressemeddelelse om suspensioner som følge af COVID-19. Finanstilsynet følger her op på, hvordan udstedere skal agere, efter deres forventninger blev suspenderet. De mulige scenarier for konsekvenserne af COVID-19 krisen er i dag belyst i højere grad end i marts måned, ligesom udviklingen i 1. halvår er kendt. Finanstilsynet forventer derfor, at udstedere på nuværende tidspunkt som udgangspunkt er i stand til at præsentere ny guidance.
 • Notater om god praksis på markedsrisikoområdet
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet har på baggrund af en temainspektion i SIFI-bankerne udgivet to notater om god praksis i forhold til risikostyring og værdiansættelsesmodeller på markedsrisikoområdet.
 • EIOPA-udtalelse om produktovervågning af forsikringsprodukter på baggrund af COVID-19
  Emne:
  2020, Forsikringsselskaber, Pensionskasse, Sektornyt
  Den europæiske forsikringstilsynsmyndighed EIOPA har i en udtalelse klarlagt sine forventninger til forsikringsselskabers produktovervågning og -styring på baggrund af COVID-19.
 • Udfyldelse af fanerne C.09.01 og C.09.02 i KOFC og KOFS indberetningerne
  Emne:
  2020, Indberetninger, Realkredit, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Det har vist sig, at der er behov for en præcisering af den måde, hvorpå disse faner skal udfyldes for at sikre en korrekt og retvisende indberetning fra alle virksomheder.
 • Orientering om nye EBA retningslinjer
  Emne:
  2020, Sektornyt
  EBA Guidelines on ICT and security risk management (EBA/GL/2019/04) finder anvendelse fra den 30. juni 2020.
 • Undersøgelse af den yderste belåning af ejerboliger i vækstområder
  Emne:
  Sektornyt, 2020, Pengeinstitutter
  En spørgeskemaundersøgelse om den yderste belåning af boliger i vækstområder peger overordnet ikke på, at der har været en generel usund udvikling i kreditvilkår i forbindelse med køb af ejerbolig eller tillægsbelåning. Der er dog indikatorer på, at især mindre og mellemstore institutter i nyudlånet til ejerboliger i vækstområder tager kunder med en mere sårbar kreditkvalitet.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020
  Emne:
  2020, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet - Juni 2020
  Emne:
  2020, Sektornyt
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du læse om og downloade den nye blanket, du skal bruge for at få registeret en repræsentant på en obligationsudstedelse. Du kan også læse om en række emner relateret til markedsmisbrugsforordningen, herunder hvornår der er tale om intern viden i en række forskellige situationer, f.eks. i forbindelse med generalforsamlinger, og hvilke forpligtelser et børsnoteret selskab har ved lækage af intern viden. Derudover kan du få en status på MAR-review. Endelig kan du læse lidt om Finanstilsynets nye praksis for offentliggørelse af tilsynsreaktioner. God læselyst.
 • Løbende opfølgning på solvensdækning i pensionsselskaber
  Emne:
  2020, Sektornyt
  I lyset af udviklingen i relation til COVID-19 og udviklingen på de finansielle markeder har Finanstilsynet behov for at følge udviklingen i pensionssektoren tættere og har bedt selskaberne om indberetninger på ugentlig basis den næste måned.
 • Tabsniveauer på eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Finanstilsynet har offentliggjort tabsniveauer for eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom for 2016-2019, og samtidig har Finanstilsynet offentliggjort sin vurdering af, hvorvidt der eksisterer et veludviklet og veletableret ejendomsmarked i Danmark. Det sker i overensstemmelse med reglerne i CRR-forordningen.
 • EBA udsender et spørgeskema om ”de-risking”
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har udsendt et spørgeskema med henblik på at forstå omfanget af ”de-risking” på tværs af EU. Det er en del af EBA's arbejde med at lede, koordinere og overvåge den finansielle sektors rolle og indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
 • Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2019, Sektornyt
  Stresstest anvendes af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, fastsættelse af kapitalmålsætning og ansøgninger om kapitalindfrielser. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold.
 • Forlængelse af midlertidig nedsat indberetningsgrænse for korte nettopositioner i europæiske aktier
  Emne:
  2020, Sektornyt
  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fornyet sin beslutning om midlertidigt at kræve, at alle korte nettopositioner i europæiske aktier indberettes, hvis de overstiger 0,1 pct. af selskabets udstedte aktiekapital. Forlængelsen gælder fra 17. juni 2020 og tre måneder frem.