Temainspektion af pensionsselskabers investeringer i infrastruktur

Finanstilsynets inspektioner i otte pensionsselskaber har vist, at styringen af investeringer i infrastruktur ofte er mangelfuld. Selskabernes bestyrelser bør fastlægge klarere rammer for den ønskede risikoprofil.

Kontakt

Kommunikationschef

Søren Møller Christensen
+45 33 55 82 99
smc@ftnet.dk

Infrastruktur hører til blandt pensionsselskabernes alternative investeringer. De otte selskabers konkrete investeringer i infrastruktur er meget forskelligartede og omfatter bl.a. hav- og landvindmølleparker, energiforsyning, vejanlæg, havne og lufthavne og OPP-kontrakter.

Styringsdokumenter skal være konkrete

Temainspektionen viste, at alle otte selskaber havde mangler i de interne styringsdokumenter, dvs. investeringsstrategi, politikker og retningslinjer.

”Der er behov for, at selskabernes bestyrelser tager større ansvar for at fastlægge en klar risikoprofil for investeringerne. Styringsdokumenterne skal være så konkrete, at de også reelt anviser retningen for de risici, bestyrelsen ønsker at tage på vegne af pensionsopsparerne,” siger vicedirektør Carsten Brogaard.

Større fokus på forholdet mellem risiko og afkast

Finanstilsynet fandt også på inspektionerne, at selskaberne havde mangler i forhold til at vurdere og kvantificere de risici, som er forbundet med en investering, og dermed i vurderingen af, hvilket afkast disse risici bør modsvares af.

Forholdet mellem afkast og risiko er helt centralt for at kunne vurdere, om en given investering er attraktiv både ved investeringsbeslutningen og efterfølgende, så selskaberne sikrer, at forsikringstagerne hele tiden får det bedst mulige afkast,” siger vicedirektør Carsten Brogaard.

Om temainspektionen

Finanstilsynet har udgivet et samlet notat om observationerne på de otte inspektioner. Derudover er der offentliggjort inspektionsredegørelser for de enkelte inspektioner.

Investeringer i infrastruktur tegner sig for 3 pct. af de danske pensionsselskabers samlede investeringsaktiver. Tallet dækker dog over store variationer. Alternative investeringer ekskl. ejendomme tegner sig som helhed for 11 pct. af pensionsbranchens investeringsaktiver.

 

Læs notat om temaundersøgelsen (pdf)

 

Find de otte inspektionsredegørelser herunder:

Industriens Pensionsforsikring A/S

Sampension Livsforsikring A/S

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale

MP Pension – Pensionskassen for Magistre og Psykologer

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Danica Pension A/S