Pressemeddelelser

472 resultater

 • Stigende renter, inflation og risiko for hård recession præger det finansielle risikobillede
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Finanstilsynets risikobillede er præget af øget usikkerhed på baggrund af stigende renter, inflation og risiko for en hård recession.
 • Temaundersøgelse af insiderlister 2022
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet undersøger i en ny rapport, om udstederne på Main Market har rettet op på tidligere konstaterede fejl og mangler i deres insiderlister.
 • Finanstilsynet åbner for nye ansøgninger til Fintech Forum
  Emne:
  2023, Pressemeddelelser
  Virksomheder, organisationer og forskere, der beskæftiger sig direkte eller indirekte med finansielle tjenester, har nu mulighed for at ansøge om medlemskab i Finanstilsynets Fintech Forum.
 • Sanktioner mod Rusland og Belarus
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Her kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder.
 • Obligatorisk grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder giver værdi
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Siden 2017 har medlemmer af bestyrelser i finansielle virksomheder skulle gennemføre et obligatorisk grundkursus. Finanstilsynet har nu evalueret effekten af kurset, og kan konkludere, at bestyrelsernes kompetenceniveau, særligt for nye bestyrelsesmedlemmer, er højnet.
 • Nyt faktaark for investeringsfonde
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  For at styrke investorbeskyttelsen bliver der fra 1. januar 2023 indført en nyt faktaark for kollektive investeringsfonde. Det betyder blandt andet en ny klassificering af risiko.
 • Fejlagtig salgsordre var skyld i forårets flash crash
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Det danske aktiemarked blev den 2. maj 2022 ramt af kortvarige, men voldsomme kursfald – et såkaldt flash crash. Kursfaldene skyldtes en forkert salgsordre, der blev afgivet til markederne ved en tastefejl. Finanstilsynet har undersøgt såkaldte algoritmehandleres handelsmønster under flash crashet samt brugen af algoritmehandel i danske aktier generelt.
 • Temaundersøgelse om oplysninger om sammenhængen mellem aflønningspolitikker og bæredygtighedsrisici
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse af, hvordan udvalgte pensionskasser og livsforsikringsselskaber oplyser om sammenhængen mellem virksomhedernes aflønningspolitik og integration af bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesserne. På baggrund af undersøgelsen offentliggør Finanstilsynet et god praksisnotat med sine forventninger på området.
 • Fortsat udfordringer med at skifte pensionsselskab – især for selvstændige
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt, hvilke hindringer pensionskunder møder, når de ønsker at flytte deres pensionsopsparing til et nyt selskab. Konklusionen er, at især selvstændige har svært ved at få overført deres hvilende, obligatoriske pensionsordninger til private aftaler. Og det strider mod kundens interesse og god skik.
 • Fra kursgevinster til kurstab på værdipapirer i kreditinstitutternes halvårsregnskaber 2022
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Kreditinstitutterne fik i første halvår af 2022 et mindre overskud end i samme periode i 2021 viser Finanstilsynets nye markedsudviklingsartikler for kreditinstitutter. Nedgangen skyldes skiftet fra positive til negative kursreguleringer på værdipapirbeholdninger mv. som følge af store kursfald på de globale aktie- og obligationsmarkeder i 1. halvår 2022.
 • Undersøgelse af ejendomskreditselskabers kreditværdighedsvurdering samt påbud
  Emne:
  2022, Påbud, Ejendomskreditselskaber, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har undersøgt, om tre ejendomskreditselskaber efterlever reglerne om at foretage en kreditværdighedsvurdering af låntageren. To selskaber har tilstrækkelige forretningsgange til at sikre en grundig kreditværdighedsvurdering af den enkelte forbruger. Det sidste selskab har derimod fået et påbud.
 • Finanstilsynet skal godkende udbydere af crowdfundingtjenester
  Emne:
  2021, Pressemeddelelser
  Krav om tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter Crowdfundingforordningen gælder fra den 10. november 2021.
 • Årlig fastsættelse af grænseværdi vedr. institutternes balance ved udpegning af SIFI’er på Færøerne
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet skal iht. anordning om ændring af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed, nr. 2235 af 21. december 2020 årligt fastsætte en grænseværdi for størrelsen af et instituts balance, som Færøske institutter skal overstige, før de kan udpeges som SIFI. Grænsen udgjorde 3 mia. kr. i 2021.
 • Undersøgelse af pengeinstitutters håndtering af EU-sanktioner
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  I februar 2022 indledte Rusland en militær invasion af Ukraine. EU har som konsekvens heraf siden den 24. februar 2022 vedtaget en lang række forordninger med indgribende sanktioner mod Rusland og Belarus. Forordningerne gælder direkte i EU's medlemsstater. Det betyder, at virksomheder, offentlige myndigheder, privatpersoner mv. skal overholde reglerne, uden at der skal fastsættes særskilt dansk lovgivning.
 • Årlig udpegning af SIFI-institutter
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Den årlige udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) i Danmark, på Færøerne og i Grønland har resulteret i genudpegning af de eksisterende SIFI’er.
 • Ny vejledning om risikovurdering af foreninger
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Finanstilsynet har i dag udstedt en ny vejledning vedrørende vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.
 • Ny strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Den finansielle sektor er samfundskritisk. Hvis centrale aktører, som f.eks. en eller flere banker, bliver ramt af et omfattende IT-nedbrud, så får det store konsekvenser for samfundet. Finanstilsynet offentliggør nu den nye ’Strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed’ for perioden 2022-2025.
 • Deon Digital Denmark indtræder i FT Lab for at teste brugen af teknologien ”Distributed Ledger Technology”
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Deon Digital Denmark har udviklet en løsning baseret på Distributed Ledger Technology (DLT), der understøtter gennemførsel og afvikling af handler med finansielle instrumenter. Testen i Finanstilsynet regulatoriske sandkasse, FT Lab, skal give et dybere indblik i samspillet mellem den nye europæiske DLT-pilotforordning og eksisterende regulering af multilaterale markedspladser og værdipapircentraler.
 • Fortolkning vedrørende infrastrukturstøttefaktoren
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet offentliggør i dag et notat vedrørende fortolkningen af den såkaldte infrastrukturstøttefaktor
 • Rapport om effektive og velfungerende ledelsessystemer
  Emne:
  2022, Pressemeddelelser
  Forsikringsselskaber skal have velfungerende og effektive ledelsessystemer, da svigt i ledelsessystemet kan føre til manglende styring af de risici, som forsikringsselskaberne, og dermed kunderne, er eksponeret for. Finanstilsynet iværksatte med julebrevet i 2020 en undersøgelse af forsikringsselskabernes ledelsessystemer. Undersøgelsen viser, at selskaberne generelt har velbeskrevne ledelsessystemer. Der er dog behov for forbedringer, bl.a. øget opmærksomhed på interessekonflikter.