Tværgående

Her finder du lovgivning, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.

Generel

Lov

LBK nr 457 af 24/04/2019 - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser

BEK nr 330 af 07/04/2016 - God skik for finansielle virksomheder

BEK nr 816 af 27/06/2007 - Sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder

BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Tredjepartsbetalinger m.v.

Vejledninger

VEJ nr 9971 af 23/09/2016 - Til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder

 

Finansiel virksomhed

Lov

LBK nr 457 af 24/04/2019 - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser

BEK nr 1582 af 13/12/2016 - Lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden

BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

BEK nr 962 af 25/06/2018 - Afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

BEK nr 1026 af 30/06/2016 - Ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 284 af 18/04/2018 - Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr 298 af 27/03/2014 - Opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

BEK nr 281 af 26/03/2014 - Finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

BEK nr 721 af 30/05/2017 - Lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

BEK nr 295 af 27/03/2014 - Opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

BEK nr 724 af 27/05/2015 - Genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

BEK nr 677 af 21/06/2011 - Digital kommunikation

BEK nr 186 af 08/03/2011 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

Regnskabsbestemmelser

BEK nr 1306 af 16/12/2008 - Anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder)

BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

BEK nr 1295 af 14/11/2018 - Mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder

BEK nr 1296 af 14/11/2018 - Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder

BEK nr 1268 af 21/11/2014 - Systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

BEK nr 281 af 26/03/2014 - Finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Vejledninger

VEJ nr 9489 af 06/06/2016 - Den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

VEJ nr 9794 af 25/09/2018 - Til bekendtgørelse nr. 962 af 25. juni 2018 om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

VEJ nr 9344 af 18/04/2016 - Afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

VEJ nr 9291 af 15/05/2014 - Krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

VEJ nr 37 af 12/05/2010  - Til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

 

Forbrugerregler

Lov

LOV nr 1457 af 17/12/2013 - Lov om forbrugeraftaler

LOV nr 1666 af 26/12/2017 - Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

LBK nr 1805 af 12/12/2018 - Lov om betalingskonti

Bekendtgørelser

BEK nr 972 af 24/09/2004 - Oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

BEK nr 455 af 30/04/2018 - God skik for forsikringsdistributører

BEK nr 555 af 01/06/2016 - Flytning af betalingskonti eller betalingsordrer

BEK nr 331 af 07/04/2016 - God skik for finansielle rådgivere

BEK nr 44 af 19/01/2014 - Information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

BEK nr 1581 af 17/12/2018 - God skik for boligkredit

BEK nr 329 af 07/04/2016 - Kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

BEK nr 556 af 01/06/2016 - Den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 1132 af 17/11/2006 - Information om livsforsikringsaftaler

BEK nr 1056 af 07/09/2015 - Visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

BEK nr 1609 af 18/12/2018 - Repræsentative tjenesteydelser, gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse

Vejledning

VEJ nr 9556 af 01/10/2004 - Reklamering med priseksempler og med samlerabat indenfor forbrugerskadeforsikring

VEJ nr 9023 af 20/01/2012 - Til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

VEJ nr 9375 af 11/06/2014 - Til bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber

VEJ nr 9887 af 08/09/2016 - Til bekendtgørelse nr. 329 af 7. april 2016 om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere