Robustheds- og følsomhedsanalyser

Finanstilsynet ønsker at vurdere forsikringsselskabernes økonomiske Solvens II-parathed inden Solvens II forventeligt træder i kraft den 1. januar 2016. Til brug herfor skal alle gruppe 1-forsikringsselskaber kvartalsvist indberette robustheds- og følsomhedsanalyser som beskrevet herunder. Der skal indberettes pr. ultimo 2014, pr. ultimo 1. kvartal 2015, pr. ultimo 2. kvartal 2015 og pr. ultimo 3. kvartal 2015.

Resultaterne af robustheds- og følsomhedsanalyserne skal være Finanstilsynet i hænde senest 30 arbejdsdage efter årets/kvartalets udløb.

Robusthedsanalyser

Robusthedsanalyserne inddrager nogle af de forhold, der gør sig gældende ved overgangen til Solvens II dvs.:

 • Ændret diskonteringsrentekurve
 • Overgangsregel for aktiekursrisiko

Finanstilsynet har til formålet udarbejdet 4 scenarier for diskonteringsrentekurven. Det skal understreges, at de valgte scenarier ikke udtrykker en præcis forventning til den fremtidige Solvens II diskonteringsrentekurve.  

Scenarierne indeholder alle forudsætningen om, at der anvendes en EUR-swap kurve for løbetider 0-20 år, hvorefter kurven ekstrapoleres med Smith-Wilson metoden. Konvergensperioden i Smith-Wilson metoden sættes til 40 år, da dette er fastlagt i Solvens II direktivet. Derudover varierer scenarierne som følge af usikkerhed omkring størrelsen af rentekurvens komponenter. Scenarierne inkluderer en forskydning af løbetiderne 0-20 år på henholdsvis 0 bp, -10 bp, -30 bp og -50 bp, hvorefter der foretages ekstrapolation.

Beregningen af scenarierne skal ske uden effekt fra aktiverne, da det primære fokus i denne analyse er skiftet af diskonteringsrentekurve. Ændringen af rentekurven i scenarierne påvirker dermed alene værdien af forpligtelserne.

For alle scenarier skal selskabet oplyse solvensbehovet og basiskapitalen.

Ved beregningen af solvensbehovet skal overgangsreglen for aktiekursrisiko jf. solvens II-direktivets 308b(13)(b) indgå.[1] Det er Kommissionens forslag, at overgangsreglen alene vedrører type-1 aktier. Det betyder at aktiekursrisiko på type-1 aktier i scenarierne skal indregnes med 22 %.

Beregningerne skal i øvrigt baseres på reglerne i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber nr. 1313, af den 8. december 2014.

Følsomhedsanalyse

Følsomhedsanalysen viser følsomheden i overdækningen for udvalgte risici og i udvalgte scenarier. Følsomhedsanalyserne skal regnes som ”reverse stress test”, hvor de enkelte risikokategorier vurderes i forhold til en solvensdækning på henholdsvis 150 % og 100 %. Stresstestene skal give svar på, hvor stort et stress der skal til før solvensdækningen falder til hhv. 150 % og 100 %. Med solvensdækning menes størrelsen af den tilstrækkelige basiskapital i forhold til det individuelle solvensbehov.

De udvalgte risici, der skal indgå i analyserne er:

 • Renterisiko
 • Aktiekursrisiko
 • Ejendomsrisici
 • Kreditspændsrisiko
 • Type 1-modpartsrisici
 • Levetidsrisiko
 • Livsforsikringsoptionsrisici
 • Skadeforsikringsrisici
  • Præmie vækst
  • Katastrofe - reassurance

Følsomhedsanalyserne foretages partielt dvs. for én risikokategori af gangen.
Beregningerne er yderligere beskrevet i den rapporteringsskabelon, der er tilgængelig her på siden.
Indberetning af både robustheds- og følsomhedsanalyserne skal ske elektronisk til finanstilsynet@ftnet.dk med angivelse af emnet ”Robustheds- og følsomhedsanalyse X. kvartal – Selskabsnavn”.

Materiale

Tidligere udsendt materiale

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0138-20140523&from=EN