PRIIP KID for investeringsfonde

Her finder du information om udarbejdelse, gennemgang og offentliggørelse af PRIIP KID.

Lovgivning

Fra den 1. januar 2023 skal producenter og formidlere af AIF’er og UCITS til detailinvestorer efterleve reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) (PRIIP-forordningen).

Det betyder bl.a., at forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF’er) og administrationsselskaber for UCITS skal udarbejde et dokument med central information (PRIIP KID) for fonde til ikke-professionelle investorer, jf. § 3, stk. 1, nr. 39, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

PRIIP-forordningen har fundet anvendelse på FAIF’er, der har markedsført fonden overfor detailinvestorer omfattet af § 5, stk. 5, i FAIF-loven (kendt som ”semiprofessionelle investorer”), siden 1. januar 2018.

Læs mere om PRIIP-forordningen og delegerede retsakter.

PRIIP KID erstatter Central Investorinformation og Væsentlig Investorinformation

Et PRIIP KID skal grundlæggende have samme funktion og tjene samme formål som CI-dokumenter (central investorinformation) VI-dokumenter (væsentlig investorinformation). Formålet er, at dokumenterne skal gøre detailinvestorer og semiprofessionelle investorer i stand til at træffe en informeret investeringsbeslutning.

PRIIP KID ligner på flere måder CI- og VI-dokumenterne. Nogle centrale oplysninger vil dog blive vist og beregnet på en anderledes måde.

Finanstilsynet har i samarbejde med Finans Danmark og Dansk Aktionær-forening udarbejdet en forbrugerorienteret guide til PRIIP KID. Det er tilgængeligt her.

Finanstilsynet har udarbejdet et notat om ændring af risikoklassificeringen for UCITS.

Spørgsmål og svar

Ændringer i krav til informationsdokumenter til investorer

Hvordan ændres den relevante lovgivning for UCITS pr. 1. januar 2023?
PRIIP KID erstatter CI-dokumenter for UCITS til detailinvestorer.

Lov om investeringsforeninger m.v. § 103 ændres, så producenten af en UCITS skal udarbejde og offentliggøre et PRIIP KID i overensstemmelse med reglerne i PRIIP-forordningen.

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS' markedsføring i Danmark § 7, stk. 5, ændres, så dansk sprogkrav også vil gælde for PRIIP KID.
PRIIP KID erstatter VI-dokumenter for AIF’er til detailinvestorer.

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer § 3, stk. 2, nr. 6, og § 14 ændres, så FAIF’en skal udarbejde og offentliggøre PRIIP KID i overensstemmelse med reglerne i PRIIP-forordningen.

Bekendtgørelse om form og indhold af dokumenter indeholdende væsent-lig investorinformation for alternative investeringsfonde ophæves.

Producenter af et PRIIP skal udarbejde og offentliggøre PRIIP KID i overensstemmelse med reglerne i PRIIP-forordningen.

Pr. den 1. januar finder kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2268 anvendelse, hvilket medfører en række ændringer af de tekniske krav, som gælder for udarbejdelse, gennemgang og offentliggørelse af PRIIP KID.

Nej. PRIIP-forordningen og den dertilhørende delegerede forordning finder anvendelse i deres helhed pr. 1. januar 2023.

Indtil den 31. december 2022 skal producenter og formidlere (der ikke er semiprofessionelle investorer) fortsat udlevere hhv. VI- og CI dokumenter.

Formkrav

Hvilket sprog skal PRIIP KID affattes på?
Når en AIF og UCITS markedsføres til detailinvestorer, herunder semiprofessionelle investorer, i Danmark, skal PRIIP KID være affattet på dansk eller oversat til dansk.

Ja. 100.000 DKK anses for at være et beløb svarende til 10.000 EUR, som derfor kan benyttes som initialinvestering ved præsentation af scenarier i KID.

Gennemgang og offentliggørelse

Skal producenter af AIF og UCITS fortsat opdatere informationsdokumentet til investorer årligt?

Ja. En producent af et PRIIP (herunder AIF og UCITS til ikke-professionelle investorer) skal gennemgå PRIIP KID’et minimum én gang årligt og hver gang, der er en ændring, der væsentligt påvirker eller sandsynligvis vil påvirke informationerne i PRIIP KID.

Den ændrede udgave gøres straks tilgængelig.

En producent af en investeringsfond, som hidtil har udarbejdet et VI- eller CI-dokument for fonden, skal sikre, at der pr. 1. januar 2023 er et PRIIP KID for fonden, og at dette er offentliggjort i overensstemmelse med PRIIP-reglerne.

En producent af en investeringsfond kan alene undlade at udarbejde et PRIIP KID, hvis denne har sikret, at investorer i fonden ikke kan sælge sine andele på et sekundært marked.

Nej. Finanstilsynet godkender ikke PRIIP KID. Virksomheden skal dog i øvrigt sikre, at den ikke markedsfører sin fond, hvis dette er i strid med gældende lovgivning.

PRIIP KID for flere afdelinger og andelsklasser

Hvis en afdeling i en UCITS har flere andelsklasser, skal UCITS’en da udarbejde et PRIIP KID for andelsklasser, der udelukkende markedsføres til professionelle/institutionelle investorer?

Nej. Hvis en andelsklasse udelukkende markedsføres til institutionelle/professionelle investorer, er der ikke et krav om PRIIP KID. Producenten kan for en sådan andelsklasse enten udarbejde et CI-dokument eller et PRIIP KID.

Ja. En UCITS skal udarbejde et separat PRIIP KID for hver andelsklasse.

Indberetning af KID til Finanstilsynet

Jeg har tidligere indsendt et VI- eller CI-dokument til Finanstilsynet i forbindelse med en indberetning/ansøgning. Skal jeg nu sende det nye PRIIP KID, der erstatter det indsendte?

Nej. Har Finanstilsynet modtaget et VI- eller CI-dokument i forbindelse med en indberetning/ansøgning, skal det nye PRIIP KID, der erstatter det tidligere indsendte, ikke indsendes på ny.

Nej. Der vil være samme krav til indsendelse af PRIIP KID, som gjaldt for indsendelse af CI- og VI-dokumenter til Finanstilsynet, f.eks. i forbindelse med en ansøgning.

For danske UCITS skal PRIIP KID og senere ændringer sendes til FT senest 3 dage efter offentliggørelse.

Udenlandske UCITS, der markedsfører sig i Danmark, skal offentliggøre KID i Danmark på samme måde, som i den udenlandske UCITS’ hjemland. Den udenlandske UCITS skal sende PRIIP KID til Finanstilsynet indenfor de samme frister, som gælder i UCITS’ens hjemland.

For AIF’er skal PRIIP KID indsendes med ansøgning om tilladelse til markedsføring til detailinvestorer i Danmark.

I de tilfælde, hvor PRIIP KID skal indsendes til Finanstilsynet, kan dette indsendes uden bilag eller dokumentation. Finanstilsynet kan efterfølgende specifikt anmode om yderligere oplysninger, herunder den underliggende dokumentation for oplysningerne i KID.

Producenter af AIF og UCITS skal alene sende PRIIP KID til Finanstilsynet, når det kræves i henhold til gældende lovgivning, eller hvis Finanstilsynet anmoder om at modtage det.

I så fald vil det fremgå via hvilken kanal, PRIIP KID skal indsendes. Ofte vil PRIIP KID skulle uploades som en del af en online blanket.