Transparensdirektivet

ESA retningslinjer

Find skemaet her.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Transparensdirektivet omhandler oplysninger til investorer om udstedere af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, der er beliggende i eller udøver virksomhed i mere end ét EU-land. Det gælder bl.a. løbende oplysninger om besiddelse af en væsentlig procentdel af stemmerettigheder/ejerforhold samt  periodiske offentliggørelser af finansielle oplysninger om indkomst i løbet af regnskabsåret.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/01/2005

Anvendelsesdato: 20/01/2007

Genopretningspakke for kapitalmarkederne

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/337 af 16. februar 2021 om ændring af forordning (EU) 2017/1129, for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere, og af direktiv 2004/109/EF, for så vidt angår brugen af det fælles elektroniske rapporteringsformat til årsrapporter, med henblik på at støtte genopretningen efter covid-19-krisen

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Genopretningspakken har til formål at fremme en hurtig økonomisk genopretning efter COVID19-krisen ved at lette finansiering via kapitalmarkederne samtidig med at sikre et højt niveau af forbruger- og investorbeskyttelse. Det sker ved at lette administrative byrder ved bl.a. at:

- mulighed for udskydelse af brugen af elektroniske rapporteringsformat (ESEF) med ét år til ifm. udarbejdelse og offentliggørelse af udstederes årsrapporter, der begynder den 1. januar 2021. (Danmark har meddelt Kommissionen, at vi vil udnytte denne mulighed)

 

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 20/03/2021

Anvendelsesdato: 20/03/2021

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESEF - Fælles regelsæt for de filformater årsrapporter skal udarbejdes i

Her kan du læse mere om European Single Electronic Format (ESEF), EU-Kommissionens delegerede forordning, der fastsætter regler for de filformater, som årsrapporter skal udarbejdes i.

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.