MiFID 2 - MiFIR

Her finder du oplysninger om den gældende regulering af handlen med finansielle instrumenter i EU.

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Herunder kan du finde information om MiFID 2 og MiFIR samt ændringer til reglerne i medfør af forordningen for fremme af SMV-vækstmarkeder og ændringer til reglerne i medfør af ESA-review ang. MiFID og ESA-review ang. MiFIR.

MiFID 2

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU EØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

MiFID 2 har til formål at gøre finansielle markeder i EU mere robuste og sikre gennemsigtighed. Direktivet fastsætter en retlig ramme for at forbedre reguleringen af handelsaktiviteterne på de finansielle markeder og styrker beskyttelsen af investorer.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 02/07/2014

Anvendelsesdato:  03/01/2018

MiFIR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 EØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

MiFIR har til formål at sikre, at markederne for finansielle instrumenter er gennemsigtige, fungerer effektivt og er med til at sikre øget beskyttelse af investorer.
Forordningen omfatter bl.a. offentliggørelse af handelsdata, indberetning af transaktioner til de relevante myndigheder,  handel med derivater på organiserede markedspladser, ikkediskriminerende adgang til clearing og til handel med benchmarks
de nationale myndigheders.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 02/07/2014

Anvendelsesdato: 02/07/2014

SMV-vækstmarkeder

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2115 af 27. november 2019 om ændring af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, for så vidt angår fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (EØS-relevant tekst).

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Formålet er at etablere en ekspertinteressentgruppe til overvågning af SMV-vækstmarkederne og afrapportere herom.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 31/12/2019

Anvendelsesdato: 31/12/2019 

ESA review ang. MIFID

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2177 af 18. december 2019 om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EØS-relevant tekst)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Omnibusdirektivet overfører tilsynskompetence vedr. CTP'er og større datarapporteringstjenester til ESMA.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 31/12/2019

Anvendelsesdato: 01/01/2022

ESA review ang. MIFIR

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2175 af 18. december 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2015/847 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler (EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Omnibusforordningen art. 4 overfører tilsynskompetence vedr. CTP'er og større datarapporteringstjenester til ESMA.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 31/12/2019

Anvendelsesdato: 01/01/2022

Genopretningspakke for kapitalmarkederne

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/3308 af 16. februar 2021 om ændring af direktiv 2014/65/EU, for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og
positionslofter, og af direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878, for så vidt angår deres anvendelse på investeringsvirksomheder, med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen

Du kan finde retsakten på Eur-lex her. Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’.

Kort introduktion

Genopretningspakken har til formål at fremme en hurtig økonomisk genopretning efter COVID19-krisen ved at: 

  • undtage handel med simple obligationer fra produktgodkendelsesprocedurer, når de handles på execution only basis for at fremme finansiering til virksomheder
  • fremme øget brug af elektronisk kommunikation
  • bedre sikre målrettede information og lette omkostningstunge administrative byrde samtidig med at sikre et højt niveau af investor beskyttelse, særligt overfor detailkunder
  • lempe regler for rapportering og information til professionelle kunder og
  • justere reglerne på markedet for råvarederivater, så de bedre afspejler de faktiske forhold og undtager ikke-finansielle aktører fra at søge tilladelser under de finansielle regler til aktiviteter, der ligger ud over aktørernes hovederhverv (accessorisk virksomhed)

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 27/02/2021

Anvendelsesdato: 28/02/2022

Delegerede retsakter 

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.