IDD

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (omarbejdning)EØS-relevant tekst.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Direktivet giver forbrugere og private investorer, der køber forsikringsprodukter eller forsikringsbaserede investeringsprodukter, større gennemsigtighed vedrørende forsikringsdistributører med hensyn til produkternes priser og omkostninger, samt bedre og mere forståelig information, så forbrugerne kan træffe mere kvalificerede beslutninger.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 22/02/2016

Anvendelsesdato: 23/02/2018

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje, meddeler Finanstilsynet ESA'en om den efterlever retningslinjen eller ej. Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

Se EIOPAs register over forsikringsformidlere her

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.