Forbrugerstøtteforordningen

ESA retningslinjer

Find skemaet her.

Forordning 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/826 af 17. maj 2017 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter, der styrker inddragelsen af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser i Unionens politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser, for perioden 2017-2020 (EØS-relevant tekst.)

Du kan finde retsakten på Eur-lex her. 

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forbrugerstøtteprogrammets har til formål at styrke deltagelse og inddragelse af forbrugere og andre slutbrugere af finansielle tjenesteydelser. Forordningen hjemler derved finansieringen af organisationerne Finance Watch og Better Finance, der bidrager med aktiviteter til at opfylde Unionens politikmålsætninger med hensyn til inddragelse og oplysning af forbrugere.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 19/05/2017

Anvendelsesdato: Forordningen anvendes fra 01/05/2017 til 31/12/2020

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.