CCP R&R Forordningen

ESA retningslinjer

Find skemaet her.

Forordning

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/23 af 16. december 2020 om et regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter og om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 og (EU) 2015/2365 samt direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2007/36/EF, 2014/59/EU og (EU) 2017/1132 (EØS-relevant tekst)

Retsakten kan findes på Eur-lex her: 

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningen om genopretning og afvikling af centrale modparter indeholder en række tiltag, der skal imødegå problemstillinger og sikre, at CCP'er indfører foranstaltninger med henblik på genopretning efter alvorlige finansielle vanskeligheder, at opretholde en nødlidende eller forventeligt nødlidende CCP's kritiske funktioner, mens de øvrige aktiviteter likvideres ved almindelig insolvensbehandling. Dette skal bl.a. sikre finansielle stabilitet og undgå alvorlige negative konsekvenser for det finansielle system.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 11/02/2021

Anvendelsesdato: 12/08 2022

Særlige anvendelsesdatoer:

  • artikel 95, der anvendes fra den 4. juli 2020,
  • artikel 87, stk. 2, der anvendes fra den 11. februar 2021,
  • artikel 9, stk. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 og 19, artikel 10, stk. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 og 12, og artikel 11, der anvendes fra den 12. februar 2022,
  • artikel 9, stk. 14, og artikel 20, som anvendes fra den 12. februar 2023.

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.

Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.