Krav til insiderlister

Her kan du læse om, hvordan insiderlister skal udformes og hvilke informationer de skal indeholde.

Alle udstedere eller personer, der handler på deres vegne eller for deres regning, skal anvende et bestemt format for insiderlisten. Formatet er ens på tværs af EU og skal sikre en ensartet anvendelse af kravet om at udarbejde og ajourføre insiderlisterne.
 
Der findes følgende standardskemaer for insiderlister:
    - Skema 1: Insiderliste
    - Skema 2: Insiderlistens permanente insidersektion
    - Bilag II: Insiderliste SMV

De nye standardskemaer skal også anvendes på insiderlister, der er påbegyndt før 3. juli 2016.

Insiderlisten skal opdeles i separate sektioner for hvert enkelt element af intern viden. Hver sektion skal indeholde en liste over alle personer med adgang til den samme specifikke interne viden. Der tilføjes nye sektioner til insiderlisten, når ny intern viden identificeres.

I hver sektion af insiderlisten angives kun nærmere oplysninger om fysiske personer (fx kontaktperson hos rådgiver), der har adgang til intern viden, som er relevant for den pågældende sektion.

Du kan finde standardformularen her.

Insiderlistens permanente insidersektion

Det er valgfrit, om udstederne eller personer, der handler på deres vegne eller for deres regning, vil anvende insiderlistens permanente insidersektion.

Det er således en mulighed at udarbejde og ajourføre en supplerende sektion til insiderlisten med eventuelle permanente insidere, som er en anden art end resten af sektionerne i insiderlisten, da den ikke er baseret på en specifik videns eksistens.

Den permanente insidersektion skal kun omfatte de fysiske personer, der til enhver tid har adgang til al intern viden inden for udstederen. Fysiske personer kan have adgang til al intern viden på grund af deres hverv eller stilling.

De nærmere oplysninger om permanente insidere i insiderlistens permanente insidersektion inklude-res ikke i de andre sektioner af insiderlisten.

Du kan finde standardformularen her.

Elektronisk format

Insiderlisten skal udarbejdes i et elektronisk format i overensstemmelse med standardskemaerne for insiderlister.

De elektroniske formater skal til enhver tid sikre:

  • fortroligheden af oplysningerne på listen ved at sikre, at adgangen til insiderlisten er begrænset til klart identificerede personer hos udstederen eller enhver person, der handler på deres vegne eller for deres regning, som har brug for adgang på grund af deres hverv eller stilling
  • nøjagtigheden af oplysningerne på insiderlisten
  • adgangen til og genfindingen af tidligere versioner af insiderlisten

Elektroniske midler

Når insiderlisten skal indsendes til Finanstilsynet, skal excel anvendes som filformat.

Insiderlisten indsendes på anmodning via sikker e-mail med digital signatur eller via virksomhedens e-boks til Finanstilsynet. E-mailadressen vil fremgå af anmodningen fra Finanstilsynet.