Pligter for udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter

Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter har en række pligter i forbindelse med ledende medarbejderes transaktioner.

Når en ledende medarbejder eller dennes nærtstående foretager en transaktion, som er indberetningspligtig, indtræder samtidig nogle pligter for udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter. 

Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter har tre pligter, idet de:

  1. skriftligt skal underrette personer med ledelsesansvar om disses forpligtelser, jf. artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen 
  2. skal udarbejde en liste over alle personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til disse, jf. artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen
  3. når de modtager underretning fra et ledelsesmedlem eller dennes nærtstående om transaktioner, skal offentliggøre oplysningerne i en underretning om ledende medarbejderes transaktioner overfor markedet inden to arbejdsdage efter modtagelse. Offentliggørelsen skal ske via standardskemaet, som du kan læse mere om her. Underretningspligten følger af artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen. 

Hvilke udstedere er omfattet 

De nævnte betingelser gælder i følgende tilfælde: 

a) udsteder har anmodet om eller fået tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på et reguleret marked, eller
b) hvis et instrument udelukkende handles på en MHF eller en OHF, have givet tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på en MHF eller en OHF, eller har anmodet om, at deres finansielle instrumenter optages til handel på en MHF.

Dette følger af artikel 19, stk. 4, i markedsmisbrugsforordningen. 

Hvem er udsteder og deltager på markedet for emissionskvoter

En udsteder er defineret i markedsmisbrugsforordningen som en retlig enhed underlagt privat eller offentlig ret, som udsteder eller stiller forslag om udstedelse af finansielle instrumenter. I tilfælde af aktiecertifikater, der repræsenterer finansielle instrumenter, er udstederen udsteder af det finansielle instrument. Det følger af artikel 3, stk. 1, nr.  21, i markedsmisbrugsforordningen. 

Deltagere på markedet for emissionskvoter er defineret i markedsmisbrugsforordningen som enhver person, der indgår i transaktioner, f.eks. som afgiver handelsordrer vedrørende emissionskvoter eller auktionsprodukter baseret på emissionskvoter eller andre derivater heraf, der ikke er omfattet af visse undtagelser. Det følger af artikel 3, stk. nr. 20, og artikel 17, stk. 2, andet afsnit, i markedsmisbrugsforordningen.