Udsteders forpligtelser

Ved ledende medarbejderes transaktioner er udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter forpligtet til at offentliggøre transaktionerne overfor markedet.
Læs mere her om forpligtelserne.

Reglerne om indberetning af ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner (art. 19 i MAR) finder anvendelse på udstedere, som:

a) har anmodet om eller fået tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på et reguleret marked, eller

b) hvis et instrument udelukkende handles på en MHF eller en OHF, har givet tilladelse til, at deres finansielle instrumenter optages til handel på en MHF eller en OHF, eller har anmodet om, at deres finansielle instrumenter optages til handel på en MHF.

En ”udsteder” er defineret i art. 3, stk. 21, i MAR som en retlig enhed, der er underlagt privat eller offentlig ret, som udsteder eller stiller forslag om udstedelse af finansielle instrumenter, idet udstederen i tilfælde af aktiecertifikater, der repræsenterer finansielle instrumenter, er udstederen af det repræsenterede finansielle instrument.

”Deltagere på markedet for emissionskvoter” er defineret i art. 3, stk. 21, i MAR som enhver person, der indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordrer, vedrørende emissionskvoter, eller auktionsprodukter baseret herpå eller andre derivater heraf, og for hvilke der ikke gælder en undtagelse i medfør af art. 17, stk. 2, andet afsnit, i MAR. 

Udstedere og deltagere på markedet for emissionskvoter har tre forpligtigelser:

1. Skal skriftligt underrette personer med ledelsesansvar om deres forpligtelser i henhold til art. 19 i MAR.

2. Skal udarbejde en liste over alle personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.

3. Skal offentliggøre oplysningerne i en underretning om ledende medarbejderes transaktioner overfor markedet inden to arbejdsdage efter modtagelse af en sådan underretning. Ved offentliggørelsen skal udsteder eller deltageren på markedet for emissionskvoter også benytte standardskemaet. Læs mere om standardskemaet.