Overblik over reglerne

Har kan du læse, hvilke regler du bør være opmærksom på som ledende medarbejder.

Kend reglerne for ledende medarbejderes transaktioner

Reglerne for ledende medarbejderes transaktioner skal sikre åbenhed og forebygge markedsmanipulation. Det gælder navnlig insiderhandel. Reglerne er kort gennemgået her.

Formålet med reglerne for ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner er at medvirke til at sikre tillid til markedet gennem åbenhed. Offentliggørelse af transaktionerne kan også være vigtig information for investorerne. Reglerne om indberetningspligten findes i artikel 19 i markedsmisbrugsforordningen. 

Indberetning og offentliggørelse af transaktioner

Personer med ledelsesansvar (ledende medarbejdere) og personer, der er nært knyttet til dem (nærtstående), skal underrette udstederen eller deltageren på markedet for emissionskvoter og Finanstilsynet om følgende transaktioner, som den ledende medarbejder eller den nærtstående gennemfører for egen regning, jf. artikel 19, stk. 1 og 2:

  • Alle transaktioner, som vedrører aktier eller gældsinstrumenter fra den pågældende udsteder eller derivater eller andre finansielle instrumenter, som er forbundet hermed.
  • Alle transaktioner, som vedrører emissionskvoter, auktionsprodukter baseret herpå eller dertil relaterede derivater.

Yderligere information om indberetning og offentliggørelse af transaktioner findes her.

Særligt for udsteder
Når en udsteder har fået meddelelse fra en ledende medarbejder eller dennes nærtstående om en transaktion, skal udstederen offentliggøre transaktionen til markedet. Det følger af artikel 19, stk. 3, i markedsmisbrugsforordningen.

Du kan læse mere om udsteders forpligtelser her

Frist for indberetning til Finanstilsynet og offentliggørelse

Ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner skal indberettes elektronisk til Finanstilsynet straks – og senest tre arbejdsdage efter transaktionen. Indberetningen er den ledende medarbejders eller den nærtståendes ansvar og skal ske via Finanstilsynets indberetningssystem, OAM.

Ledende medarbejdere skal skriftligt underrette deres nærtstående om disses forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 5.

Du kan læse mere om frist for indberetning og offentliggørelse her.

Særligt for udsteder
For så vidt angår udsteder skal denne desuden offentliggøre transaktionerne indenfor to arbejdsdage efter at have modtaget underretning fra en ledende medarbejder eller en nærtstående. 

Udsteder skal desuden skriftligt underrette ledende medarbejdere om deres forpligtelser, og udsteder har samtidig pligt til at udarbejde en liste over alle personer med ledelsesansvar og disses nærtstående. 

Dette følger ligeledes af artikel 19, stk. 5, i markedsmisbrugsforordningen.

Udsteder pligt til at udarbejde en liste over medarbejdere er beskrevet her.

Standardformular og indholdskrav til indberetningen 

Ved indberetning og offentliggørelse af transaktioner skal standardformularen bruges. Den kan du finde her.

Standardformularen indeholder de pligtmæssige oplysninger, bl.a.:

  • navnet på den ledende medarbejder eller den nærtstående
  • årsagen til, at den pågældende har pligt til at give meddelelse
  • navnet på udstederen af de pågældende værdipapirer eller deltageren på markedet for emissionskvoter
  • en beskrivelse og identifikationen af det finansielle instrument
  • pris og mængde
  • handelsdato
  • markedet, hvor transaktionen er gennemført

Reglerne herom følger af artikel 19, stk. 6 og 7, i markedsmisbrugsforordningen. 

Yderligere indholdskrav

Transaktioner, der skal indberettes, omfatter udover de, som er nævnt i artikel 19, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen en række yderligere forhold, som er oplistet i artikel 19, stk. 7, i markedsmisbrugsforordningen, herunder vedrørende pantsættelse eller udlån af finansielle instrumenter. Desuden skal de indberettede transaktioner omfatte de forhold, som er oplistet i artikel 10, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning 2019/522 af 17. december 2015.

Bagatelgrænse 

Ledende medarbejdere og disses nærtstående har kun pligt til at indberette transaktioner, hvis værdien af den ledende medarbejders eller den nærtståendes transaktioner i løbet af et kalenderår overstiger 20.000 euro. Det følger af artikel 19, stk. 8, i markedsmisbrugsforordningen. 

Yderligere information om bagatelgrænsen findes her.

Transaktioner foretaget indenfor auktionsplatform, auktionsholder og auktionstilsynsførende

Transaktioner, der foretages indenfor enhver auktionsplatform, auktionsholder og auktionstilsynsførende, som deltager i auktioner, for så vidt som deres transaktioner involverer emissionskvoter, derivater heraf eller auktionsprodukter, der er baseret herpå, skal indberettes til auktionsplatformene, auktionsholderne eller de auktionstilsynsførende og til Finanstilsynet. Det følger af artikel 19, stk. 10, i markedsmisbrugsforordningen. Reglerne om auktionsplatforme m.v. følger af forordning (EU) nr. 1031/2010.

Lukkeperioder 

En ledende medarbejder må ikke foretage transaktioner for egen regning i en periode på 30 kalenderdage – en såkaldt lukkeperiode – før offentliggørelsen af en foreløbig finansiel rapport eller årsrapport, som udsteder har pligt til at offentliggøre i overensstemmelse med den ene af følgende:

a) reglerne for den markedsplads, hvor udstederens aktier er optaget til handel
b) dansk ret.  

Der gælder enkelte undtagelser til lukkeperioden. 

Reglerne om lukkeperioder følger af artikel 19, stk. 11 og 12, i markedsmisbrugsforordningen og artikel 7-9 i den delegerede forordning 2016/522 af 17. december 2015.

Du kan læse mere om lukkeperioder her.