Hvem er "Ledende medarbejder"?

 ”En ledende medarbejder” er defineret i art. 3, stk. 1, nr. 25, i MAR som en »person med ledelsesansvar« (ledende medarbejder) hos en udsteder, en deltager på markedet for emissionskvoter eller en enhed som omhandlet i art. 19, stk. 10, i MAR, som er: 

a) medlem af den enheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan, eller

b) en leder, der ikke er medlem af de i litra a) omhandlede organer, som har regelmæssig adgang til intern viden, der direkte eller indirekte vedrører enheden, og som har beføjelser til at træffe ledelsesmæssige beslutninger, der påvirker denne enheds fremtidige udvikling og forretningsmuligheder.

 

Hvem er "nærtstående til ledende medarbejdere"?
Nærtstående til en ledende medarbejder er defineret i art. 3, stk. 1, nr. 26, i MAR som »personer med nær tilknytning«. Dette er:

a) en ægtefælle eller en partner, som i overensstemmelse med national ret betragtes som sidestillet med en ægtefælle

b) børn over for hvem der består forsørgerpligt i overensstemmelse med national ret

c) familiemedlemmer, som har været medlem af samme husstand i mindst et år på datoen for den pågældende transaktion, eller

d) en juridisk person, trust eller ethvert partnerskab, hvis ledelsesansvar varetages af en person, der varetager ledelsesansvar eller af en person som omhandlet i litra a), b) eller c), eller som direkte eller indirekte er kontrolleret af en sådan person, eller som er etableret til fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser i betydelig grad er sammenfaldende med en sådan persons.

Find materiale til indberetning for ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner.