Hvem er ledende medarbejder?

Her kan du læse om, hvem en ledende medarbejder er, og hvad der forstås ved nærtstående til ledende medarbejdere.

Der påhviler den ledende medarbejder en række forpligtelser i henhold til markedsmisbrugsforordningen, herunder en underretningsforpligtelse. Det er derfor vigtigt at få klarlagt, hvem der er ledende medarbejdere. 

Den ledende medarbejder er en person med ledelsesansvar hos en udsteder, en deltager på markedet for emissionskvoter eller øvrige enheder nævnt i forordningen, som er en af følgende: 

a) et medlem af en enheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan
b) en leder, der ikke er medlem af et af de nævnte organer i a), men som har regelmæssig adgang til intern viden, der direkte eller indirekte vedrører enheden, og som har beføjelser til at træffeledelsesmæssige beslutninger, der påvirker enhedens fremtidige udvikling og forretningsmuligheder.

Dette følger af artikel 19, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, nr. 25, i markedsmisbrugsforordningen.  

 

 

Hvem er nærtstående til en ledende medarbejder?

Nærtstående til en ledende medarbejder er personer med nær tilknytning til den ledende medarbejder:

  1. en ægtefælle eller en partner, som i overensstemmelse med national ret betragtes som sidestillet med en ægtefælle
  2. børn, overfor hvem der består forsørgerpligt i overensstemmelse med national ret
  3. familiemedlemmer, som har været medlem af samme husstand i mindst et år på datoen for den pågældende transaktion
  4. en juridisk person, trust eller ethvert partnerskab, hvis ledelsesansvar varetages af en person som omtalt i a), b) eller c), eller som direkte eller indirekte er kontrolleret af en sådan person, eller som er etableret til fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser i betydelig grad er sammenfaldende med en sådan persons.

Dette følger af artikel 3, stk. 1, nr. 26, i markedsmisbrugsforordningen.

Hvem der er er omfattet:

 

 

I hvilke tilfælde en juridisk person er nærtstående til en ledende medarbejder, er beskrevet her.

Find materiale til indberetning for ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner her