Lovgivning

Her kan du finde henvisning til MAR, samt den relevante EU og danske lovgivning

 

Forordninger og direktiver

 

Nr.

Titel

596/2014 Markedsmisbrugsforordningen
2016/1011 Benchmark-forordningen (Artikel 56 ændringer til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19)

Ændring af ikrafttrædelsestidspunktet for artikel 4, stk. 2 og 3 i MAR(Artikel 2 ændringer til Markedsmisbrugsforordningen)

2014/57/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/909
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser
 2016/1052  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger
 2016/522  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (Indikatorer for markedsmisbrug, kompetent myndighed vedr. udsættelse, handel i lukkede vinduer, indberetningspligtige transaktioner mv.)
 2016/960  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markeds-sonderinger
 2016/908  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller æn-dring af betingelserne for accepten heraf
 2016/957  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner
 2016/958  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter

 

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/378
Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014
2016/959  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne
2016/1055  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. ​(Skema til indberetning af anvendelsen af muligheden for udsættelse af intern viden)
2016/347 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og ajourføring af insiderlister, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (Insiderlister)
2016/523  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår format og skema, hvori de ledende medarbejderes transaktioner skal indberettes og offentliggøres, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. (Skema for ledende medarbejderes indberetning)
2018/292 Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udvekling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug

Delegerede retsakter

Nr. Titel

2015/2392

Om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder (Whistleblower-ordninger)

 

ESMA's officielle retningslinjer m.m.

Nr. Titel
ESMA/2015/224

ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Market Abuse Regulation (3 February 2015)

ESMA/2015/1455
ESMA's Final Report - Technical standards on the Market Abuse Regulation (Draft) (28 September 2015)
ESMA/2016/724 ESMA's meddelelse om art. 4 i markedsmisbrugsforordningen vedr. notifikationer og liste over finansielle instrumenter

ESMA/2016/1478

MAR-retningslinjer - Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

ESMA/2016/1477
MAR-retningslinjer - Personer, der modtager markedssonderinger
ESMA/2016/444
ESMA's Consultation Paper - Guidelines on information expected or required to be disclosed on commodity derivatives markets or related spot markets under MAR (30 March 2016)
ESMA/2016/982
ESMA's Opinion - Draft Implementing Technical Standards on the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information (17 June 2016)
ESMA/2016/162 
ESMA's Consultation Paper - Draft guidelines on the Market Abuse Regulation (Markedssondringer og udsættelse af offentliggørelse af intern viden)
ESMA/2016/1130
ESMA's Final Report - Guidelines on the Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside information (13 July 2016)
ESMA/2016/1171

ESMA's Final Report - Draft Implementing Technical Standards on sanctions and measures under MAR (26 July 2016)

ESMA/2016/1412
ESMA's Final Report - MAR Guidelines on commodity derivatives (20 September 2016)
ESMA/2016/1480
ESMA's MAR Guidelines - Information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives.pdf (17 January 2017)
ESMA70-145-111 Version 13
ESMA Q&A on MAR (12 November 2018)


Oversigt over status på de tekniske standarder under MAR


Dansk lovgivning

Titel  Nr.
Lov om kapitalmarkeder

650 af 08/06/2017

Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)) 632 af 08/06/2016
Bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner 684 af 08/06/2016

 

Finanstilsynets vejledninger

  Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?

  Vejledning om en værdipapirhandlers ansvar ved udførelse af kundeordrer og indberetning heraf i medfør af markedsmisbrugsforordningen 

   

   

   
  ESMA's meddelelse om art. 4 i markedsmisbrugsforordningen vedr. notifikationer og liste over finansielle instrumenter
  ESMA's meddelelse om art. 4 i markedsmisbrugsforordningen vedr. notifikationer og liste over finansielle instrumenter
  ESMA's draft guidelines on the Market Abuse Regulation (Markedssonderinger og udsættelse af offentliggørelse af intern viden)
  ESMA's draft guidelines on the Market Abuse Regulation (Markedssonderinger og udsættelse af offentliggørelse af intern viden)