Lovgivning

Har kan du læse om MAR og den tilknyttede lovgivning

 Her er det muligt, at finde henvisninger til MAR og tilhørende lovgivning, samt de relevante danske retsakter.

 

 

Forordninger og direktiver

 

Nr.

Titel

596/2014 Markedsmisbrugsforordningen
2016/1011 Benchmark-forordningen (Artikel 56 ændringer til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19)

Ændring af ikrafttrædelsestidspunktet for artikel 4, stk. 2 og 3 i MAR(Artikel 2 ændringer til Markedsmisbrugsforordningen)

2014/57/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. april 2014 om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/909
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser
 2016/1052  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger
 2016/522  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (Indikatorer for markedsmisbrug, kompetent myndighed vedr. udsættelse, handel i lukkede vinduer, indberetningspligtige transaktioner mv.)
 2016/960  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markeds-sonderinger
 2016/908  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller æn-dring af betingelserne for accepten heraf
 2016/957  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner
 2016/958  Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter

 

Gennemførelsesmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2016/378
Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014
 2016/959  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne
 2016/1055  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. ​(Skema til indberetning af anvendelsen af muligheden for udsættelse af intern viden)
 2016/347  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og ajourføring af insiderlister, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (Insiderlister)
 2016/523  Om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår format og skema, hvori de ledende medarbejderes transaktioner skal indberettes og offentliggøres, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. (Skema for ledende medarbejderes indberetning)

 

Delegerede retsakter

Nr. Titel

2015/2392


Om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder (Whistleblower-ordninger)

 

Dansk lovgivning

Titel  Nr.
Lov om kapitalmarkeder

650 af 08/06/2017

 Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))  632 af 08/06/2016
 Bekendtgørelse om tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner  684 af 08/06/2016

 

Finanstilsynets vejledning

    Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?

      Oversigt over status på de tekniske standarder under MAR