Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme


1188 af 28/11/2006
Lov i pdf format:HENT

 

 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Bilag 1 Udfyldelse af indberetningsskemaerne
    Bilag 2
    Forskriftens fulde tekst

    Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab,
    nedskrivninger og overtagne ejendomme

    I medfør af § 36, nr. 1, og § 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. fastsættes:

    Anvendelsesområde

    § 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på realkreditinstitutter, jf. § 8, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 286 af 4. april 2006 om finansiel virksomhed.

    Indberetning

    § 2. Realkreditinstitutter skal fire gange om året indberette restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme til Finanstilsynet.

    Stk. 2. Indberetningerne skal ske på skema RR 1-4 i den i bilag 2 angivne form.

    Stk. 3. Opgørelserne af restancer foretages 11 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet, mens tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme opgøres ultimo kvartalet. Opgørelserne, der skal være godkendt af instituttets direktion, skal være tilsynet i hænde senest 30 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet.

    Straffebestemmelser og ikrafttræden

    § 3. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

    § 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007, og finder første gang anvendelse for opgørelserne der indberettes 30 arbejdsdage efter udløbet af 1. kvartal 2007.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

    Finanstilsynet, den 28. november 2006

    Henrik Bjerre-Nielsen

    /Jørn Andersen    Bilag 1

    Udfyldelse af indberetningsskemaerne

    1. Restancer

     

    Antal : Antallet af panter der var i restance, med henholdsvis ½, 3½, 6½ og 12½ måneder, 11 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet.

     

    Beløb : Summen af de debiterede beløb, som var i restance 11 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet.

     

    Terminsydelse : Den samlede terminsydelse i kvartalet.

    Opgørelsen af restancesituationen foretages pr. termin, således at opgørelse eksempelvis i januar skal indeholde:

    1. ½ måneds restancer: Det samlede restancebeløb pr. 11. arbejdsdag i januar, der vedrører decemberterminen.

    2. 3½ måneds restancer: Det samlede restancebeløb pr. 11. arbejdsdag i januar, der vedrører septemberterminen.

    3. 6½ måneds restancer: Det samlede restancebeløb pr. 11. arbejdsdag i januar, der vedrører juniterminen

    4. 12½ måneds restancer: Det samlede restancebeløb pr. 11. arbejdsdag i januar, der vedrører decemberterminen forrige år.

    Såfremt der er realkreditinstitutter, der har terminer, der adskiller sig fra ovennævnte, skal indberetningen foretages i sammenhæng med det efterfølgende kvartal.

    2. Tab på udlån

     

    Udlån : Det samlede udlån, herunder såvel realkreditlån som øvrige udlån. Ved udlån forstås den samlede obligationsrestgæld/fordring for både nødlidende og ikke-nødlidende panter. I opgørelsen af konstaterede tab og nedskrivninger indgår således også tab og nedskrivninger på overtagne ejendomme.

     

    Konstaterede tab : De faktisk konstaterede tab i kvartalet.

     

    Primo : De samlede nedskrivninger primo kvartalet.

     

    Nye : Bruttotilgangen af nedskrivninger på udlån, hvor der ikke var nedskrevet primo kvartalet.

     

    Mernedskrivninger : Bruttoforøgelsen af nedskrivninger på udlån, hvor der var nedskrevet primo kvartalet.

     

    Afgang : Bruttonedsættelsen af nedskrivninger på udlån, hvor der var nedskrevet primo kvartalet.

     

    Ultimo : De samlede nedskrivninger ultimo kvartalet.

     

    3. Overtagne ejendomme

     

    Beløb : Summen af obligationsrestgælden, hvor ejendommen er overtaget.

     

    Tilgang : Tilgang af overtagne ejendomme i kvartalet målt i antal og beløb.

     

    Afgang : Afgang af overtagne ejendomme i kvartalet. En ejendom anses for afgået, når ejendommen er solgt, dvs. når endelig købsaftale er underskrevet af både køber og sælger.

     

    Ultimo : Den samlede beholdning af overtagne ejendomme ultimo kvartalet.    Bilag 2

    Restanceindberetninger

    Opgjort pr. __/__ 20__

    RR1

    Institut

    Reg. nr.

     

     

     

     

    ½ mdr. restance

    Panter i restance

    Terminsydelse

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    (1.000 kr.)

    1) Ejerboliger

    2) Fritidshuse

    3) Privat boligudlejning

    4) Støttet boligbyggeri

    5) Andelsboliger

    6) Kontor og forretning

    7) Industri og håndværk

    8) Landbrug

    9) Socialt og kulturelt

    10) Grunde

    I alt

    3½ mdr. restance

    Panter i restance

    Terminsydelse

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    (1.000 kr.)

    1) Ejerboliger

    2) Fritidshuse

    3) Privat boligudlejning

    4) Støttet boligbyggeri

    5) Andelsboliger

    6) Kontor og forretning

    7) Industri og håndværk

    8) Landbrug

    9) Socialt og kulturelt

    10) Grunde

    I alt

     


    Restanceindberetninger

    Opgjort pr. __/__ 20__

    RR2

    Institut

    Reg. nr.

    6½ mdr. restance

    Panter i restance

    Terminsydelse

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    (1.000 kr.)

    1) Ejerboliger

    2) Fritidshuse

    3) Privat boligudlejning

    4) Støttet boligbyggeri

    5) Andelsboliger

    6) Kontor og forretning

    7) Industri og håndværk

    8) Landbrug

    9) Socialt og kulturelt

    10) Grunde

    I alt

     

    12½ mdr. restance

    Panter i restance

    Terminsydelse

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    (1.000 kr.)

    1) Ejerboliger

    2) Fritidshuse

    3) Privat boligudlejning

    4) Støttet boligbyggeri

    5) Andelsboliger

    6) Kontor og forretning

    7) Industri og håndværk

    8) Landbrug

    9) Socialt og kulturelt

    10) Grunde

    I alt


    Tab og ind. nedskrivninger på udlån

    __.kvartal 20__

    RR3

    Institut

    Reg. nr.

    Ejendomskategori

    Udlån

    (1.000 kr.)

    Kon-stat. tab

    (1.000 kr.)

    Individuelle nedskrivninger

    (1.000 kr.)

    Primo

    Nye

    Merned-skr.

    Afgang

    Ultimo

    1) Ejerboliger

    2) Fritidshuse

    3) Privat boligudlejning

    4) Støttet boligbyggeri

    5) Andelsboliger

    6) Kontor og forretning

    7) Industri og håndværk

    8) Landbrug

    9) Socialt og kulturelt

    10) Grunde

    I alt


    Overtagne ejendomme

    __.kvartal 20__

    RR4

    Institut

    Reg. nr.

    Ejendomskategori

    Tilgang

    Afgang

    Ultimo

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    Antal

    Beløb (1.000 kr.)

    1) Ejerboliger

    2) Fritidshuse

    3) Privat boligudlejning

    4) Støttet boligbyggeri

    5) Andelsboliger

    6) Kontor og forretning

    7) Industri og håndværk

    8) Landbrug

    9) Socialt og kulturelt

    10) Grunde

    I alt