Kreditinstitutområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.  Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.


Generelt

Lov

LBK nr. 2497 af 15/12/2021 Lov om kapitalmarkeder

LBK nr 1731 af 05/12/2023  - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser  

BEK nr 1103 af 30/06/2022 - Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 

BEK nr 1616 af 13/11/2020 - Bekendtgørelse om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land udenfor Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område

BEK nr 147 af 25/02/2020 - Information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter 

BEK nr 973 af 22/06/2022 - Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

BEK nr 457 af 09/05/2018 - Hændelsesrapportering for operatører af væsentlige tjenester

BEK nr. 2425 af 14/12/2021 - Fastsættelse af grænser for besiddelse af råvarederivater

BEK nr 1180 af 02/11/2017 - Delegation af beføjelser til Nasdaq Copenhagen A/S

BEK nr 1184 af 01/11/2017 - Finansielle instrumenter omfattet af lov om kapitalmarkeder

BEK nr 1177 af 31/10/2017 - Repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

BEK nr 1174 af 31/10/2017 - Tidsfrister for at gøre retten til automatisk sikkerhedsstillelse og betalingsforbehold gældende m.v.

BEK nr 1172 af 31/10/2017 - Storaktionærer

BEK nr. 636 af 15/05/2020 Overtagelsestilbud

BEK nr 1170 af 31/10/2017 - Betingelser for officiel notering

BEK nr. 580 af 05/05/2020 - Tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr. 1214 af 04/06/2021 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr 488 af 18/05/2017 - Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen 

BEK nr. 1377 af 12/12/2019 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

BEK nr 1219 af 20/11/2019 - Klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 281 af 26/03/2014 - Finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Senere ændringer til forskriften:

BEK nr 1242 af 10/06/2021 - Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.m.

BEK nr 922 af 10/09/2019 - Væsentlighedsgrænse for gældsforpligtelser i restance

Vejledninger

VEJ nr 10161 af 28/11/2017 - Vejledning om vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko og kreditforringelse

VEJ nr 9299 af 20/04/2023 - Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

VEJ nr 9399 af 10/05/2021 - Vejledning til bekendtgørelse nr. 877 af 12. juni 2020 om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

VEJ nr 9298 af 20/04/2023 - Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

Pengeinstitutter og sparevirksomheder

Bekendtgørelser

BEK nr 281 af 26/03/2014 - Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Senere ændringer til forskriften:

BEK nr 1103 af 30/06/2022 - Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 691 af 25/05/2020 -Bekendtgørelse om politik for sund virksomhedskultur i pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 864 af 23/06/2017 - Kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

BEK nr 2143 af 22/12/2020 - Bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

BEK nr 2144 af 22/12/2020 - Bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

BEK nr 1229 af 21/11/2014 - Dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende

BEK nr 2196 af 23/11/2021 - Bekendtgørelse om fusioner af andelskasser, sparekasser og aktieselskaber, som har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed

BEK nr 920 af 26/06/2017 - Hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre aktiviteter med

BEK nr 2640 af 28/12/2021 - Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

BEK nr 670 af 26/06/2008 - Sikkerhedsstillelse for lån anmeldt til tinglysning i forbindelse med pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer

BEK nr 717 af 21/06/2007 - Betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer

BEK nr 674 af 19/06/2007 - Placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding

BEK nr 873 af 16/09/2005 - Betaling af værdiansættelsesnævnets afgørelser

BEK nr 864 af 23/06/2017 - Kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

BEK nr 1242 af 10/06/2021 - Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.m.

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden

BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

BEK nr. 2018 af 26/10/2021 - Afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr. 2515 af 14/12/2021 - Opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

BEK nr 721 af 30/05/2017 - Lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

BEK nr 2155 af 03/12/2020 - Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

BEK nr. 47 af 16/01/2023 - Genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

 

BEK nr. 1214 af 04/06/2021 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

BEK nr 768 af 30/05/2022 - Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og skibskreditobligationer

BEK nr 807 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som sikkerhed for udstedelse af dækkede obligationer

Vejledninger

VEJ nr 10161 af 28/11/2017 - Vejledning om vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko og kreditforringelse

VEJ nr 9299 af 20/04/2023 - Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

VEJ nr 10069 af 16/12/2021 - Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr 9328 af 09/05/2018 - Proportionalitet vedrørende forhold, som relaterer sig til risikoen for overdreven gearing

VEJ nr 9447 af 16/05/2023 - Genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

VEJ nr 9847 af 05/09/2017 - Nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

VEJ nr 9475 af 31/05/2016 - Til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

VEJ nr 9051 af 29/01/2016 - Forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

VEJ nr 9023 af 18/01/2016 - Praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

VEJ nr 9023 af 20/01/2012 - Til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

VEJ nr 9298 af 20/04/2023 - Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

Skibsfinansieringsinstitut

Lov

LBK nr 646 af 18/05/2022 - Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelser 

BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 

BEK nr 716 af 21/06/2007 - Skibsfinansieringsinstituts anmeldelse af særligt dækkede obligationer til Finanstilsynet

BEK nr 668 af 01/06/2023 - Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

BEK nr 768 af 30/05/2022 - Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og skibskreditobligationer

BEK nr 808 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om investorinformation for dækkede obligationer

BEK nr 806 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om indberetning af dækningskrav, overdækningskrav og likviditetsbuffer

Vejledninger

VEJ nr 10069 af 16/12/2021 - Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Realkredit og udstedere af særligt dækkede obligationer

Lov

LBK nr 315 af 11/03/2022 - Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Bekendtgørelser

BEK nr 1425 af 16/12/2014 - Obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring

BEK nr 1324 af 01/12/2010 - Indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

BEK nr 717 af 21/06/2007 Betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer

BEK nr 674 af 19/06/2007 - Placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding 

BEK nr 415 af 27/04/2017 - Afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

BEK nr 1103 af 30/06/2022 - Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 1038 af 02/09/2015 - Refinansiering af rentetilpasningslån

BEK nr 1403 af 16/12/2014 - Realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

BEK nr 1188 af 28/11/2006 - Indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme 

BEK nr 1036 af 08/12/2003 - Opgørelse og indberetning af realkreditinstitutters største udlån og nedskrivninger 

BEK nr 807 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som sikkerhed for udstedelse af dækkede obligationer

BEK nr 768 af 30/05/2022 - Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer og skibskreditobligationer

BEK nr 808 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om investorinformation for dækkede obligationer

BEK nr 806 af 31/05/2022 - Bekendtgørelse om indberetning af dækningskrav, overdækningskrav og likviditetsbuffer

Regnskabsbestemmelser

BEK nr 872 af 20/11/1995 - Serieregnskaber i realkreditinstitutter

Vejledninger

VEJ nr. 9722 af 13/09/2023 - Vejledning til § 27 i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som sikkerhed for udstedelse af dækkede obligationer

VEJ nr 9298 af 20/04/2023 - Vejledning om finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter

VEJ nr 10069 af 16/12/2021 - Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr 9447 af 16/05/2023 - Genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

VEJ nr 9847 af 05/09/2017 - Nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

VEJ nr 10255 af 13/12/2016 - Værdiansættelse af udlejede boliger på landbrugsejendomme

VEJ nr 9299 af 20/04/2023 - Forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

VEJ nr 9023 af 18/01/2016 - Praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

VEJ nr. 10933 af 28/10/2015 - Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andelehttps://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9299

VEJ nr 9477 af 26/05/2016 - Valg af referencer og betydning af liggetider ved værdiansættelse af fast ejendom til markedsværdi