Kapitalmarkedsområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

 

Generelt

Lov

LBK nr 931 06/09/2019 - Lov om kapitalmarkeder

LBK nr 937 af 06/09/2019 - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser

BEK nr 457 af 09/05/2018 - Hændelsesrapportering for operatører af væsentlige tjenester

BEK nr 1229 af 24/11/2017 - Fastsættelse af grænser for besiddelse af råvarederivater

BEK nr 1180 af 02/11/2017 - Delegation af beføjelser til Nasdaq Copenhagen A/S

BEK nr 1184 af 01/11/2017 - Finansielle instrumenter omfattet af lov om kapitalmarkeder

BEK nr 1177 af 31/10/2017 - Repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

BEK nr 1174 af 31/10/2017 - Tidsfrister for at gøre retten til automatisk sikkerhedsstillelse og betalingsforbehold gældende m.v.

BEK nr 1172 af 31/10/2017 - Storaktionærer

BEK nr 1171 af 31/10/2017 - Overtagelsestilbud

BEK nr 1170 af 31/10/2017 - Betingelser for officiel notering

BEK nr 684 af 08/06/2016 - Tærskel for indberetning af ledende medarbejderes transaktioner

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 186 af 08/03/2011 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

BEK nr 1304 af 25/11/2010 - Outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr 488 af 18/05/2017 - Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen 

BEK nr 1466 af 25/11/2016 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

BEK nr 556 af 01/06/2016 - Klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 281 af 26/03/2014 - Finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

BEK nr 1582 af 13/12/2016 - Lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

Vejledninger

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

VEJ nr 37 af 12/05/2010 - Til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder

 

Fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelser

BEK nr 864 af 23/06/2017 - Kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter

BEK nr 1349 af 12/12/2014 - Opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder

BEK nr 920 af 26/06/2017 - Hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre aktiviteter med

BEK nr 1358 af 22/11/2016 - Gældende - Opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 

Vejledninger

VEJ nr 10161 af 28/11/2017 - Vurdering af betydelig stigning i kreditrisiko og kreditforringelse

VEJ nr 9847 af 05/09/2017 - Nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

VEJ nr 9023 af 18/01/2016 - Praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

VEJ nr 10933 af 28/10/2015 - Individuelle nedskrivninger og hensættelser

 

UCITS

Lov

LBK nr 1046 af 14/10/2019 - Lov om investeringsforeninger m.v.

Bekendtgørelser

BEK nr 553 af 01/06/2016 - Risikomærkning af investeringsprodukter

BEK nr 294 af 27/03/2014 - Overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

BEK nr 636 af 06/06/2011 - Kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation

BEK nr 1580 af 17/12/2018 - Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 488 af 18/05/2017 - Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

BEK nr 316 af 30/03/2016 - Finansielle rapporter for danske UCITS

BEK nr 138 af 17/02/2016 - Oplysninger i prospekter for danske UCITS

BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner

BEK nr 44 af 19/01/2015 - Henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Depotselskaber

BEK nr 865 af 02/07/2014 - Ledelse, styring og administration af danske UCITS

BEK nr 786 af 17/06/2014 - Udenlandske UCITS' markedsføring i Danmark

BEK nr 762 af 17/06/2014 - Danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter

BEK nr 757 af 17/06/2014 - Beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS

BEK nr 756 af 17/06/2014 - Master-feeder-strukturer m.v.

BEK nr 755 af 17/06/2014 - Investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS

BEK nr 681 af 17/06/2014 - Fusion og spaltning af danske UCITS

BEK nr 668 af 17/06/2014 - Andelsklasser i danske UCITS

BEK nr 667 af 17/06/2014 - Danske UCITS’ fastsættelse af handelsværdien og opgørelse af den foranstående gæld i fast ejendom i Danmark samt om garantier for pantebreve

BEK nr 677 af 21/06/2011 - Digital kommunikation

Regnskabsbestemmelser

BEK nr 316 af 30/03/2016 - Finansielle rapporter for danske UCITS

Vejledninger

VEJ nr 9541 af 16/06/2016 - Til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

VEJ nr 9017 af 05/01/2015 - Hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til § 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

VEJ nr 9202 af 06/03/2003 - 6. marts 2003 om betingelser for afvikling af investeringsforeninger og specialforeninger og afdelinger heraf efter § 55 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger 

VEJ nr 9015 af 07/01/2003 - Indberetning af investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber

 

FAIF

Lov

LBK nr 1047 af 14/10/2019 - Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Bekendtgørelser

BEK nr 1580 af 17/12/2018 - Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 1202 af 15/11/2017 - Tredjepartsbetalinger m.v.

BEK nr 1151 af 24/10/2017 - Lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde

BEK nr 922 af 29/06/2017 - Produktgodkendelsesprocedurer

BEK nr 571 af 02/06/2016 - Opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.

BEK nr 799 af 26/06/2014 - Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et land inden for Den Europæiske Union eller et land som, Unionen har indgået aftale med på det finansielle område i Danmark

BEK nr 819 af 27/06/2014 - Godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder, der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde

BEK nr 798 af 26/06/2014 - Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark

BEK nr 797 af 26/06/2014 - Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

BEK nr 239 af 07/03/2014 - Generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde

BEK nr 1380 af 10/12/2013 - Væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

BEK nr 941 af 28/06/2013 - Form og indhold af dokumenter indeholdende væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

BEK nr 782 af 26/06/2013 - Alternative investeringsfonde

BEK nr 781 af 26/06/2013 - Registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter

Vejledninger

VEJ nr 9388 af 16/07/2013 - Depositarer for alternative investeringsfonde

VEJ nr 9349 af 05/07/2013 - Ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 

Ejendomskreditselskaber

Lov

LBK nr 1045 af 14/10/2019 - Lov om ejendomskreditselskaber

Bekendtgørelser

BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

BEK nr 1581 af 17/12/2018 - God skik for boligkredit

BEK nr 329 af 07/04/2016 - Kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

BEK nr 1241 af 08/11/2010 - Informationspligt ved erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom og om visse pantebrevshandleres behandling af betroede midler og garantistillelse

 

Værdipapirhandel

Bekendtgørelser

BEK nr 1580 af 17/12/2018 - Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

BEK nr 1184 af 01/11/2017 - Finansielle instrumenter omfattet af lov om kapitalmarkeder

BEK nr 917 af 25/06/2017 - Værdipapirhandleres udførelse af ordrer

BEK nr 922 af 29/06/2017 - Produktgodkendelsesprocedurer

BEK nr 919 af 26/06/2017 - Hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed

BEK nr 921 af 26/06/2017 - De organisatoriske krav til værdipapirhandlere

BEK nr 1175 af 31/10/2017 - Registrering af fondsaktiver i en værdipapircentral (CSD)

BEK nr 1173 af 31/10/2017 - Udstederes oplysningsforpligtelser

BEK nr 1000 af 22/10/2012 - Finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virksomheder

Vejledninger

VEJ nr 55 af 18/07/2011 - Til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

VEJ nr 10310 af 19/12/2007 - Til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler

VEJ 9727 af 14/08/2019  om en værdipapirhandlers ansvar ved udførelse af kundeordrer og indberetning heraf i medfør af markedsmisbrugsforordningen

VEJ nr 9973 af 09/10/2017 - Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?