Forsikringsområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.  Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.


Generelt

Lov

LOV nr 950 af 14/08/2015 - Lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelse

Bekendtgørelser 

BEK nr. 723 af 28/05/2020 - Bekendtgørelse om outsourcing for gruppe 2-forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

BEK nr 16 af 04/01/2019 - Lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser

BEK nr 1260 af 29/11/2019 - Registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser

BEK nr 488 af 18/05/2017 - Registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

BEK nr 1377 af 12/12/2019 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

BEK nr. 1219 af 20/11/2019 Klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

BEK nr 677 af 21/06/2011 - Digital kommunikation

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

Vejledninger

VEJ nr 81 af 20/09/2010 - Godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

VEJ nr. 9516 af 27/06/2018 - Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet

Firmapensionskasser

Lov

LBK nr. 355 af 02/04/2020 - Lov om firmapensionskasser

Bekendtgørelser

BEK nr. 675 af 14/05/2020 - Pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

BEK nr 9 af 04/01/2019 - God skik og oplysningspligt for firmapensionskasser

BEK nr 7 af 04/01/2019 - Ledelse og styring af firmapensionskasser

BEK nr. 677 af 14/05/2020 - Bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser

BEK nr 14 af 04/01/2019 - Fusion af firmapensionskasser

BEK nr 13 af 04/01/2019 - Værdiansættelse af pensionshensættelser og pensionsordninger ved omvalg for firmapensionskasser

BEK nr 12 af 04/01/2019 - Undtagelser fra lov om firmapensionskasser

BEK nr 10 af 04/01/2019 - Finansielle rapporter for firmapensionskasser 

BEK nr. 676 af 14/05/2020 - Ansvarshavende aktuar i firmapensionskasser

Vejledninger 

VEJ nr 18 af 07/02/1991 - Firmapensionskassers ansøgning om koncession 

Forsikringsvirksomhed

Lov

LOV nr. 718 af 13/06/2023 - Lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed)

LBK nr. 2497 af 15/12/2021 - Lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelser

BEK nr 615 af 25/05/2018 - Følsomhedsanalyser for gruppe 1-forsikringsselskaber

BEK nr 1377 af 22/06/2021 - Bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

BEK nr. 2179 af 26/11/2021 - Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige

BEK nr 1113 af 02/06/2021 - Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber m.m.

BEK nr 1457 af 11/12/2017 - Kontributionsprincippet

BEK nr 1279 af 29/11/2017 - Værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser, for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1272 af 27/11/2017 - Forsikringsselskabers rekonstruktion, konkurs, tvangsopløsning eller likvidation 

BEK nr 1291 af 27/11/2017 - Opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

BEK nr 1259 af 27/11/2017 - Retshjælpsforsikring for gruppe 1-forsikringsselskaber

BEK nr 886 af 27/08/2019 - Den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber

BEK nr 1165 af 31/10/2017 - Opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1164 af 31/10/2017 - Opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 620 af 01/06/2017 - Opgørelse af kapitalgrundlag for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v 

BEK nr 617 af 01/06/2017 - Frister for indberetninger af de kvantitative indberetningsskemaer for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 593 af 31/05/2017 - Rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1424 af 29/11/2016 - Grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber 

BEK nr 1358 af 22/11/2016 - Opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 

BEK nr 791 af 23/06/2016 - Proportional begrænsning af regelmæssig tilsynsindberetning for gruppe 1-forsikringsselskaber m.fl. 

BEK nr. 2003 af 01/11/2021 - Livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed 

BEK nr 1723 af 16/12/2015 - Ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. 

BEK nr 1672 af 16/12/2015 - Opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1-forsikringsselskaber 

BEK nr 353 af 03/03/2021 - Bekendtgørelse om grundlagsrente for livsforsikringsselskaber

BEK nr 1018 af 25/08/2015 - Filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 

BEK nr 460 af 02/05/2023 - Finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

BEK nr 818 af 03/07/2015 - Overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande 

BEK nr 356 af 08/04/2015 - Driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 

BEK nr 986 af 11/09/2014 - Tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne 

BEK nr 44 af 19/01/2014 - Information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber 

BEK nr 194 af 01/03/2012 - Fusion af gensidige forsikringsselskaber eller af tværgående pensionskasser m.fl. 

BEK nr 1233 af 22/10/2007 - Tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber 

BEK nr 856 af 21/10/2002 - Minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring 

BEK nr 956 af 11/12/1997 - Koncession til livsforsikringsselskaber (* 1) 

BEK nr 113 af 12/03/1993 - Medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed 

BEK nr 1132 af 17/11/2006 - Information om livsforsikringsaftaler

BEK nr 1233 af 22/10/2007 - Tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber

BEK nr 1097 af 07/11/2006 - Betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed

BEK nr 1727 af 19/12/17 - Opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner m.v.

Regnskabsbestemmelser

BEK nr 460 af 02/05/2023  - Finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Vejledninger

VEJ nr 9362 af 28/4/2023 - Vejledende udtalelse om fortjenstmargen for livsforsikringsselskaber, der driver både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed (SUL)

VEJ nr 9120 af 14/02/2019 - Værdiansættelse af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II

VEJ nr 9516 af 27/06/2018 - Alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet

VEJ nr 9023 af 18/01/2016 - Praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

VEJ nr 78 af 10/12/2008 - Til bekendtgørelse 1097 af 7. november 2006 om betaling af visse omkostninger for livsforsikringsvirksomhed (omkostningsbekendtgørelsen)

VEJ nr 9791 af 20/12/2005 - Markedsdisciplin og anmeldelse af regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

VEJ nr 9555 af 01/10/2004 - Forsikringsselskabers orientering til forsikringstager i forbindelse med autoskade

VEJ nr 10004 af 20/06/1995 - Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser om værdiregulering af fastforrentede obligationer

 

Forsikringsformidling

Lov

LBK nr. 378 af 02/04/2020 - Lov om forsikringsformidling

Bekendtgørelser

BEK nr. 1779 af 06/09/2021 - Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører 

BEK nr. 696 af 26/05/2020 - Forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 

BEK nr 1113 af 02/06/2021 - Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber

 Garantifond for skadeforsikringsselskab

Lov

LBK nr 932 af 06/09/2019 - Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelser

BEK nr 1111 af 01/06/2021 - Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

 

Terrorforsikring

Lov

LOV nr 367 af 09/04/2019  - Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Bekendtgørelser

BEK nr. 941 af 10/09/2019 - Betingelser for erstatning for skader, der er omfattet af Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

BEK nr. 942 af 10/09/2019 - Terrorforsikringsrådet

BEK nr 809 af 28/06/2010 - Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring