Bekendtgørelse om lempede krav til kundekendskabsproceduren efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)


1359 af 01/12/2017
Lov i pdf format:1359 pdf

I medfør af § 21, stk. 2, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på udstedere af elektroniske penge.

§ 2. Udstedere af elektroniske penge er undtaget fra kundekendskabsprocedurerne i §§ 11, 14 og 18, i hvidvaskloven, jf. dog § 3.

§ 3. Følgende risikobegrænsende betingelser skal være opfyldt, før en udsteder af elektroniske penge er omfattet af de lempede krav til kundekendskabsproceduren:

1) Betalingsinstrumentet er ikke genopfyldeligt eller har en maksimal månedlig betalingstransaktionsgrænse på 250 euro, som udelukkende kan anvendes i Danmark.

2) Det maksimale elektronisk lagrede beløb må ikke overstige 250 euro.

3) Betalingsinstrumentet kan udelukkende anvendes til køb af varer eller tjenesteydelser.

4) Betalingsinstrumentet kan ikke finansieres med anonyme elektroniske penge.

5) Udstederen skal foretage tilstrækkelig overvågning af transaktioner eller forretningsforbindelser til at kunne opdage usædvanlige eller mistænkelige transaktioner.

Stk. 2. Grænsen i stk. 1, nr. 2, forhøjes til 500 euro for betalingsinstrumenter, som udelukkende kan bruges i Danmark.

§ 4. Undtagelsen i § 2 finder ikke anvendelse ved kontantindløsning eller kontanthævning af pengeværdien af elektroniske penge, hvis det indløste beløb overstiger 100 euro.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Finanstilsynet , den 30. november 2017

Jesper Berg

/ Stig Nielsen

 

Officielle noter 

 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2012/648/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73.