Bekendtgørelse om hvilke virksomheder og personer, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)


1358 af 30/11/2017
Lov i pdf format:1358 pdf

I medfør af § 1, stk. 4, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på virksomheder og personer, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 8 og 19, i hvidvaskloven.

§ 2. Virksomheder og personer omfattet af § 1 er undtaget fra kundekendskabsprocedurerne i § 10, nr. 1, samt §§ 14 og 18 i hvidvaskloven, hvis de alene udøver finansiel aktivitet i begrænset omfang.

Stk. 2. For at være omfattet af stk. 1 skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Den samlede aktivitet skal være begrænset og må ikke overstige følgende beløb på årsbasis:

a) 70.000 euro for virksomheder, der udøver aktivitet som nævnt i lovens bilag 1, nr. 1 og 4-12.

b) 15.000 euro for valutavekslingsvirksomheder.

2) Den finansielle aktivitet skal være begrænset på transaktionsbasis og må ikke overstige følgende beløb:

a) 1.000 euro for aktiviteter nævnt i lovens bilag 1, nr. 1 og 4-12.

b) 500 euro for valutavekslingsvirksomheder.

3) Den finansielle aktivitet må ikke være virksomhedens eller personens hovedaktivitet, og den må ikke overstige 5 pct. af den pågældende virksomheds eller persons samlede omsætning pr. år.

4) Den finansielle aktivitet skal være accessorisk virksomhed, som har direkte tilknytning til virksomhedens eller personens hovedaktivitet.

5) Virksomhedens eller personens hovedaktivitet må ikke være en aktivitet omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14-18 og 20, i hvidvaskloven.

6) Den finansielle aktivitet må kun udbydes til kunder, der er omfattet af virksomhedens hovedaktivitet.

Stk. 3. Beløbene i stk. 2, nr. 1, opgøres pr. løbende 12 måneder.

Stk. 4. Transaktionerne i stk. 2, nr. 2, omfatter såvel transaktioner, der gennemføres på én gang, som flere transaktioner, der ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Stk. 5. Udøver virksomheden eller personen aktiviteter under mere end én af de under stk. 2, nr. 1 eller nr. 2 nævnte aktiviteter, finder det laveste beløb anvendelse.

Stk. 6. Virksomheder og personer omfattet af § 2 skal hvert år skriftligt give meddelelse til Finanstilsynet om, at de gør brug af undtagelsen i denne bestemmelse.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Finanstilsynet , den 30. november 2017

Jesper Berg

/ Stig Nielsen

 

 

Officielle noter

 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2012/648/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF, EU-Tidende 2015, nr. L 141, side 73.