Indberetning for short selling

Her finder du et link til indberetning af korte positioner samt vejledning herom.

Se vejledninger om at anvende indberetningssystemet: (findes kun på engelsk)

Indberetning af kort position i aktier

Virksomheder eller personer, som har en kort nettoposition på 0,2 % af den udstedte aktiekapital i et selskab optaget til handel på et reguleret marked eller en MTF i Danmark, er forpligtet til at give Finanstilsynet meddelelse om den korte nettoposition. Vedkommende er efterfølgende forpligtiget til at meddele ændringer i den korte nettoposition for hver gang, positionen krydser 0,1 %-point over meddelelsestærsklen på 0,2 %, indtil positionen igen kommer under meddelelsestærsklen. Dvs. der skal indberettes, hver gang positionen når eller krydser grænserne 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, osv.

Som følge af uroen på de finansielle markeder i 2020 udløst af COVID-19 pandemien, vedtog ESMA at indberetningsgrænsen på 0,2 % pr. 16. marts 2020 midlertidigt blev sat ned til 0,1 % af den udstedte aktiekapital i et selskab med aktier optaget til handel på et reguleret marked. Den midlertidigt nedsatte indberetningsgrænse på 0,1 % var gældende til og med den 19. marts 2021, hvorefter grænsen blev sat tilbage til de 0,2 %.

Hvis en kort nettoposition i aktier når eller overstiger 0,5 % af den udstedte aktiekapital, skal den korte position offentliggøres. Efterfølgende ændringer i den korte nettoposition på 0,1 % skal også offentliggøres, så længe den korte position er over 0,5 %. Pligten til at offentliggøre positionen opfyldes automatisk, når der sker indberetning af den korte nettoposition til Finanstilsynet, idet dele af indberetningen bliver tilgængelig for offentligheden i Finanstilsynets database. Dette gælder kun for indberetninger af korte nettopositioner i aktier på eller over 0,5% af den udstedte aktiekapital.

Indberetning af kort position i statsgæld

Virksomheder eller personer, som har en kort position i danske statsobligationer over en vis tærskelværdi skal indberette dette til Finanstilsynet. Efterfølgende skal ændringer i den korte position over en bestemt tærskelværdi indberettes, så længe den korte position er over den tærskelværdi, som udløser indberetningspligten.

De to tærskelværdier fremgår af ESMA's hjemmeside og vil blive opdateret kvartalsvis.

Indberetningsportal

Indberetningerne skal ske via Finanstilsynets Database for selskabsmeddelelser. Du kan finde indberetningsportalen her:

Der skal benyttes digital signatur (NemID) til at foretage indberetningerne. Udlændinge og øvrige, der ikke kan få digital signatur, kan ansøge om oprettelse som bruger i systemet og derefter få tilsendt et password. 

 

Det er muligt at lade en fuldmagtshaver foretage indberetning af en kort position. Fuldmagten skal forinden være registreret i systemet.

 

De særlige løsninger, der er gældende i dag for advokaters og nyhedsdistributørers muligheder for at indberette på vegne af klienter, kan ikke anvendes for indberetninger af korte positioner