Handelsgennemsigtighed, fritagelser og udsættelser for ikke-aktielignende instrumenter

Finanstilsynet giver mulighed for visse fritagelser og udsættelser i forhold til kravene om at offentliggøre ordre- og handelsoplysninger.

Kontakt

Kontor for kapitalmarkedsanalyse


seko4-postkasse@ftnet.dk


EU-forordningen om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) gør det muligt for Finanstilsynet at give visse fritagelser og udsættelser i forhold til kravene om at offentliggøre ordre- og handelsoplysninger for andre instrumenter end aktieinstrumenter.

Finanstilsynet har besluttet, at det for visse finansielle instrumenter vil være muligt at fritage visse ordrer for offentliggørelsesforpligtelserne og at udsætte offentliggørelsen af oplysninger om visse handler, jf. tabel.

Skema om mulighed for at fritage og udsætte offentliggørelse opdelt i obligationer og derivater både før og efter.  

Note: Aktivklasserne følger definitionerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587. Obligationer omfatter ikke Exchange Traded Certificates (ETC) og Exchange Traded Notes (ETN).

Finanstilsynet har i et notat fra juni 2017 forklaret baggrunden for sine beslutninger. Notatet er på både dansk og engelsk. I maj 2020 gav Finanstilsynet desuden mulighed for udsættelse af offentlig-gørelse for handler i covered og corporate bonds, hvis de var over size specific to instrumentgrænsen (SSTI), se meddelelsen på dansk og engelsk. (links til de to pressemeddelelser).

Ansøgning om fritagelser for at offentliggøre førhandelsoplysninger

En operatør af en markedsplads skal søge Finanstilsynet om godkendelse for at fritage ordrer for offentliggørelseskravene. Det skal ske, senest fire måneder før dispensationen påtænkes at have virkning.

Finanstilsynet vil behandle ansøgningen ud fra, om kriterierne for de besluttede fritagelser er opfyldt. Som en del af godkendelsesproceduren indhenter Finanstilsynet en tilkendegivelse fra Den Europæ-iske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om, at alle formelle krav er opfyldt.

Se ansøgningsskema for fritagelse (waiver application form).
Skemaet sendes til  med finanstilsynet@ftnet.dk med ”Waiver application – KAMA) i emnefeltet.