Markedsmisbrugsforordningen

Den 3. juli 2016 trådte markedsmisbrugsforordningen i kraft. Her på siden samler vi relevant information om markedsmisbrugsforordningen.

Disclaimer

Finanstilsynets temaside om MAR er alene et praktisk hjælpemiddel, og de til enhver tid gældende EU-retsakter og fortolkning vil finde anvendelse

Der tages forbehold for manglende opdatering, manglende retsakter eller anden fejlagtig information på Finanstilsynets temaside om MAR.

Kontakt

Kontor for Kapitalmarkedsanalyse
33 55 82 82
seko4@ftnet.dk

Markedsmisbrugsforordningen forkortes MAR. Markedsmisbrugsforordningen erstatter markedsmisbrugsdirektivet, der er gennemført i dansk ret i lov om værdipapirhandel m.v. Som følge af, at en forordningen har direkte virkning, vil den få direkte virkning i alle EU-lande.

Efter MAR forstås markedsmisbrug som insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation (sidstnævnte også tidligere kendt som kursmanipulation).

MAR vil medføre, at flere selskaber vil blive omfattet af reglerne om markedsmisbrug, herunder kan eksempelvis nævnes deltagere for markedet for emissionskvoter. Derudover kommer der nye regler for bl.a. insiderlister, udsættelse af offentliggørelse af intern viden, ledende medarbejderes transaktioner, whistleblower-ordninger, markedssonderinger samt aktietilbagekøb og stabilisering.

På denne temaside vil vi løbende holde alle opdateret, så vi forhåbentlig kan hjælpe med afklaring om de nye regler.

Lovgivning
ESMA
Generelt
Lovgivning
 EU-lovgivning
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/909 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet af anmeldelser, der skal indgives til kompetente myndigheder og for indsamling, offentliggørelse og vedligeholdelse af listen over anmeldelser

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår tidsfrister, format og skema for indgivelse af anmeldelser til kompetente myndigheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for betingelserne for tilbagekøbsprogrammer og stabiliseringsforanstaltninger 

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/522 af 17. december 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår en undtagelse for visse offentlige organer og centralbanker, indikatorerne for markedsmanipulation, tærsklerne for offentliggørelse af viden, den kompetente myndighed for underretninger om udsættelse, tilladelse til handel i lukkede perioder og typer af anmeldelsespligtige transaktioner udført af ledende medarbejdere (Indikatorer for markedsmisbrug, kompetent myndighed vedr. udsættelse, handel i lukkede vinduer, indberetningspligtige transaktioner mv.)

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller, der skal anvendes af markedsdeltagere, der videregiver viden, og formatet for optegnelserne

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/908 af 26. februar 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de kriterier, den procedure og de krav, der finder anvendelse ved fastlæggelse af en accepteret markedspraksis samt betingelserne for bibeholdelse heraf, afvikling heraf eller ændring af betingelserne for accepten heraf

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/957 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og procedurer samt indberetningsskemaer, der skal anvendes med henblik på at forebygge, afsløre og indberette misbrugspraksis eller mistænkelige ordrer eller transaktioner  

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse af intern viden og til at udsætte offentliggørelsen af intern viden, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/347 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og ajourføring af insiderlister, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (Insiderlister)

 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/523  af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår format og skema, hvori de ledende medarbejderes transaktioner skal indberettes og offentliggøres, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014. (Skema for ledende medarbejderes indberetning)

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til fastlæggelse af de tekniske ordninger med henblik på en objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger eller andre oplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og afsløring af særlige interesser eller angivelse af interessekonflikter

 • Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/2392 af 17. december 2015 om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår indberetning af faktiske eller mulige overtrædelser af nævnte forordning til de kompetente myndigheder (Whistleblower-ordninger)


Dansk lovgivning

Finanstilsynets vejledning