Regler

Her finder du links til regler og vejledninger m.m. for danske UCITS og investeringsforvaltningsselskaber opdelt på nationalt- og internationalt plan.

Danske UCITS m.fl. er underlagt lov om investeringsforeninger m.v. (LIF). Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (UCITS direktivet).

Danske Investeringsforvaltningsselskaber er underlagt lov om finansiel virksomhed (FIL).

Finanstilsynet har udstedt nærmere regler i en række bekendtgørelser, ligesom Kommissionen også har udstedt nærmere regler i forordninger, som er direkte gældende i Danmark.

  • Under nationale regler kan du finde mere information om de regler, der er udstedt i Danmark
  • Under internationale regler, finder du direktiver og forordninger udstedt af Kommissionen samt retningslinjer til fortolkning udstedt af det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA)