Om e-penge

Elektroniske penge kan f.eks. være gavekort, forudbetalte kort og kort til anvendelse af køb af billetter til offentlig transport.

Kravene til elektroniske penge er reguleret i lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Hvad er elektroniske penge?

Elektroniske penge er i lov om betalingstjenester og elektroniske penge defineret som en: ”elektronisk eller magnetisk lagret pengeværdi, der repræsenterer et krav mod udstederen, som udstedes ved modtagelse af betaling med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, og som accepteres af andre end udstederen af elektroniske penge”.

Elektroniske penge kan f.eks. være gavekort, forudbetalte kort og kort til anvendelse af køb af billetter til offentlig transport.

For at der er tale om elektroniske penge, skal der være sket en forudbetaling, og de elektroniske penge skal accepteres af andre end udstederen. Dette vil f.eks. ikke være tilfældet, såfremt en butikskæde med samme ejer, udsteder et gavekort, som alene kan anvendes i butikskæden. Modsat vil der være tale om elektroniske penge, såfremt en centerforening udsteder gavekort til butikker med forskellige ejere i et butikscenter.

Tilladelse

Virksomheder som udsteder elektroniske penge skal have tilladelse fra Finanstilsynet. Der findes to typer tilladelser:

  • E-penge-institut (stor tilladelse)
  • Begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge (begrænset tilladelse)

Krav til tilladelse som e-penge-institut

For at opnå tilladelse som e-penge-institut stilles krav til ledelsen og indretning af virksomheden og kontrollerende ejerkreds. Der stilles i øvrigt krav om, at instituttet både på tilladelsestidspunktet og efterfølgende har en forsvarlig kapital.

Derudover stilles der krav til, at instituttet har forsvarlige forretningsgange på væsentlige områder, som typisk vil være beskyttelse af brugermidler, it-sikkerhed, og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Andre væsentlige områder kan eksempelvis være aftaleindgåelse, dokumentation for gennemførte transaktioner og fejlhåndtering.

En tilladelse som e-penge-institut giver samtidig mulighed for at udbyde betalingstjenester uden yderligere tilladelse.

Virksomheder med instituttilladelse kan udstede elektroniske penge og udbyde betalingstjenester i alle lande inden for den Europæiske Union. Dette kræver dog, at virksomheden forinden giver Finanstilsynet meddelelse herom.

Hvis du ønsker at søge om tilladelse til e-penge-institut, så finder du nærmere information og ansøgningsskemaer her

Krav til begrænsede tilladelser

Finanstilsynet kan give en begrænset tilladelse, hvor udstederens samlede forpligtelse i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb på intet tidspunkt overstiger et beløb, der modsvarer værdien af 5 mio. euro., eller hvis f.eks. et gavekort har en begrænset anvendelse, fordi det alene kan anvendes i et begrænset antal butikker eller til køb af en begrænset række varer.

Der stilles ikke kapitalkrav til virksomheder med begrænset tilladelse, men ledelsen skal fit & proper godkendes, ligesom de kvalificerede ejere skal godkendes. 

Derudover stilles der krav til, at virksomheden har forsvarlige forretningsgange på væsentlige områder.

En begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge kan alene anvendes i Danmark.

Hvis du ønsker at søge om begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge, så finder du nærmere information og ansøgningsskemaer her