Kontantreglen

På denne side kan du finde information om kontantreglen i § 81 i lov om betalinger

Hovedregel

Som hovedregel er butikker og andre betalingsmodtagere forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, jf. § 81, stk. 1, i lov om betalinger. 

 

Undtagelse - fjernsalg eller ubemandede selvbetjeningsmiljøer 

Udgangspunktet gælder dog ikke ved fjernsalg (f.eks. salg via internettet) eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer (f.eks. ubemandede benzinstationer), jf. § 81, stk. 2, i lov om betalinger. 

 

Undtagelse - butikker beliggende i røveriudsatte områder

Butikker eller andre betalingsmodtagere, som er beliggende i områder, hvor der kan være en forhøjet risiko for røveri forbundet med modtagelsen af kontanter, er kun forpligtet til at modtage kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00.

Det er erhvervsministeren, der udpeger de områder i Danmark, hvor modtagelse af kontanter medfører en forhøjet risiko for røverier. Erhvervsministeren har offentliggjort en liste over postnumre, hvor butikker eller andre betalingsmodtagere kan vælge, at de kun ønsker at tage imod kontanter i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 20.00 i stedet for udgangspunktet om at tage imod kontanter i tidsrummet kl. 06.00 til 22.00. Listen over disse postnumre findes på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Den 1. juli 2022 trådte der nye regler i kraft, hvilket medfører, at betalingsmodtagere ikke længere skal underrette Finanstilsynet forinden, hvis de kun ønsker at tage imod kontanter fra kl. 06.00 til kl. 20.00. Dette forudsætter, at betalingsmodtagerne er beliggende indenfor et område med høj risiko for røveri som angivet på listen ovenfor. Det er et krav, at disse betalingsmodtagere skilter med, at de ikke tager imod kontanter mellem kl. 20.00 og 22.00, jf. § 81, stk. 3, i lov om betalinger.

Betalingsmodtagere, der ikke ligger indenfor disse postnumre, er som udgangspunkt fortsat forpligtet til at tage imod kontanter fra kl. 06.00 til kl. 22.00.

 

Undtagelse - betalere, der ikke er forbrugere 

Betalingsmodtagere kan fravige udgangspunktet i § 81, stk. 1, for så vidt angår betaling fra betalere, der ikke er forbrugere. 

 

Undtagelse - midlertidige arrangementer

Kontantreglen finder ikke anvendelse på betalingsmodtagere, når disse indgår som en del af festivaler, byfester og lignende arrangementer af midlertidig karakter, der opfylder følgende betingelser:

1) Arrangementet varer maksimalt 14 dage

2) Arrangementet forekommer højst én gang årligt 

3) Arrangementet afholdes indenfor et afgrænset område med adgangskontrol

3) Arrangøren af arrangementet har forud for forbrugerens tilmelding til arrangementet tydeligt oplyst forbrugeren om, at der ikke kan betales med kontanter. Hvis arrangementet ikke kræver tilmelding, skal det være tydeligt oplyst i markedsføringen af arrangementet. 

Arrangementer, der opfylder ovenstående betingelser, er ikke omfattet af kontantreglen i § 81, stk. 1, i lov om betalinger, og er derved ikke forpligtet til at tage imod betalinger, jf. § 81, stk. 5. Disse arrangementer kræver derfor ikke dispensation fra Finanstilsynet.

 

Mulighed for dispensation
Hvis et arrangement ikke opfylder betingelserne i § 81, stk. 5, kan betalingsmodtageren anmode Finanstilsynet om dispensation fra kontantreglen. Finanstilsynet kan dispensere fra § 81, stk. 1, jf. § 1, stk. 7, i lov om betalinger, hvis tungtvejende hensyn taler for dette. Læs mere om betingelserne for dispensation her.