Generelt om SRD II

Her kan du læse mere om formålet med SRD II og processen

Kontakt

Kapitalmarkedsregulering
33 55 82 82
Finanstilsynet@ftnet.dk

Direktivet har titel og nummer: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab (EØS-relevant tekst)

 

Direktivets ikrafttrædelsesdato er 9. juni 2017. Direktivet skal være implementeret i dansk ret senest den 10. juni 2019. Finanstilsynet vil bidrage til implementeringen på de dele af direktivet, der henhører under det finansielle område.

 

Direktivets formål

Det overordnede formål med direktivet er

  • at bidrage til langsigtet bæredygtighed i selskaber i EU,

  • at skabe et attraktivt miljø for aktionærer og

  • at forbedre grænseoverskridende stemmeafgivelse ved at gøre aktieinvesteringskæden mere effektiv for på den måde at bidrage til vækst, jobskabelse og EU's konkurrenceevne.

Direktivet skal bidrage til at give aktionærer et mere langsigtet perspektiv og sikre bedre driftsbetingelser for børsnoterede selskaber.

 

Forudsætningen herfor er bl.a. at realisere disse specifikke målsætninger:

  • gøre kapitalejere og kapitalforvaltere mere engagerede i deres investeringsmodtagende selskaber og øge kvaliteten af dette engagement
  • skabe en bedre forbindelse i selskaber mellem ledelsesmedlemmers løn og resultater
  • forbedre gennemsigtigheden og aktionærernes overvågning i forbindelse med transaktioner med nærtstående parter

  • sikre, at rådgivende stedfortrædere (proxy advisers) yder pålidelig rådgivning af høj kvalitet

  • lette videregivelse af grænseoverskridende oplysninger (herunder stemmeafgivelse) via investeringskæden, navnlig gennem identifikation af aktionærer.

Finanstilsynet forventer at opdatere hjemmesiden med flere oplysninger om det nye aktionærrettighedsdirektiv.

 

Processen inden sommer 2017

Erhvervsministeriet udarbejder en implementeringsplan, der skal forelægges for Implementeringsrådet.


Implementeringsrådet rådgiver EU-Implementeringsudvalget og ministerierne i deres arbejde for at forebygge unødvendige omkostninger for erhvervslivet i forbindelse med implementering af ny EU-regulering, samt om hvordan man kan mindske overimplementering i eksisterende regulering.

 

Implementeringsrådets arbejde består i at komme med anbefalinger til, hvordan EU-regulering kan udarbejdes og implementeres med færrest mulige byrder for danske virksomheder. Implementeringsrådets anbefalinger drøftes efterfølgende af ministrene i regeringens EU-Implementeringsudvalg, som tager stilling til, hvordan anbefalingerne kan integreres i det videre arbejde med den pågældende regulering.

 

Når Implementeringsudvalget har taget stilling igangsættes implementeringen.

   

Tidsplan for implementering