Krav til ledelse og styring af en finansiel virksomhed

Lov om finansiel virksomhed § § 70 og 71 fastlægger de særlige krav, der stilles til ledelse og styring af en finansiel virksomhed. Reglerne er udbygget i bekendtgørelser om ledelse og styring af de enkelte typer af virksomheder.

Reglerne beskriver de nærmere krav til:

  • Bestyrelsens ansvar, opgaver og pligter
  • Direktionens ansvar, opgaver og pligter
  • Virksomhedens organisation
  • Virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis samt forretningsgange
  • Virksomhedens risikostyring

Se bekendtgørelserne her

Reglerne suppleres af en række internationale retningslinjer til fortolkning, der er udstedt af de europæiske tilsyn på bank-, forsikrings- og værdipapirområdet (EBA, EIOPA og ESMA), og som Finanstilsynet følger i sin praksis.