Finansielle konglomerater

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF

  • Læs direktivet her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)

Forordning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

  • Læs forordningen her på dansk (pdf) og på engelsk (pdf)

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

2015/2303 af 28. juli 2015 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2303 af 28. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af definitionerne og koordinering af det supplerende tilsyn med risikokoncentration og koncerninterne transaktioner.

342/2014 af 21. januar 2014

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af beregningsmetoderne for kapitalkrav i finansielle konglomerater.

 

Joint Committee retningslinjer vedrørende tilsynskoordinerende ordninger for finansielle konglomerater

Nr.

Titel

JC/GL/2014/01

 

Fælles retningslinjer om konvergens i tilsynspraksis hvad angår konsekvent implementering af tilsynskoordinerende ordninger for finansielle konglomerater.