UCITS

UCITS - gældende regler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

Kort introduktion

Direktivet(2009/65/EF) fastlægger de grundlæggende regler og betingelser for godkendelse, tilsyn, struktur, aktiviteter samt offentliggørelse af oplysninger for investeringsforeninger mv. og investeringsforvaltningsselskaber.

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Lov om investeringsforeninger m.v. 597 af 12/06/2013

 

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 928 af 04/08/2014

 

Gennemførelsesforordninger

Nr.

Titel

584/2010/EU Om form og indhold af standardmodellen til anmeldelsesskrivelse og erklæring om investeringsinstituttet, brug af elektronisk kommunikation mellem kompetente myndigheder i forbindelse med anmeldelser og procedurer ved kontroller og undersøgelser på stedet samt udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder

583/2010/EU

 

Om central investorinformation og de betingelser, der skal opfyldes, når central investorinformation eller prospektet udleveres på et andet varigt medium end papir eller via et websted

Gennemførelsesdirektiver

Nr.

Titel

2010/43/EU

 

Om organisatoriske krav, interessekonflikter, god forretningsskik, risikostyring og indholdet af aftalen mellem en depositar og et administrationsselskab
2010/42/EF Om visse bestemmelser om fusioner af fonde, master-feeder-strukturer og anmeldelsesprocedure

2007/16/EF

Om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner

Retningslinjer og henstillinger fra ESMA

Nr.

Titel

ESMA/4/10/2018  Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 

ESMA/2012/832 

Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS)

ESMA/2012/388 

Retningslinjer for visse aspekter af kravene til compliancefunktionen ifølge MiFID 

ESMA/2012/197  Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede investeringsinstitutter UCITS