Transparens

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret markeder ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/22/EF af 11. marts 2008, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/78/EU af 24. november 2010.

  • Læs den konsoliderede tekst her.

Direktivet er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2013/50/EU af 22. oktober 2013, der skal være gennemført den 26. november 2015.

  • Læs den senest konsoliderede tekst her.

Implementering i dansk lovgivning

Lov/bekendtgørelse

Nr.

Kapitel/paragraf

Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder

LBK nr. 12 af 08/01/2018

Bekendtgørelse om storaktionærer

1172 af 31/10/2017

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

1173 af 31/10/2017

 

Delegerede forordninger

Nr.

Titel

1569/2007/EF Om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente
310/2012/EU Om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF
2015/1605/EU Om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

761/2015/EU  Reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende større besiddelser
1437/2016
Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang til regulerede oplysninger på EU-plan

Gennemførelsesdirektiver

Nr.

Titel

2007/14/EF Om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked